KONKURSI

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U SKLOPU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA REDUZETNI┼áTVA KROZ FINANSIJSKO PODR┼áKU ZA ┼ŻENSKO PREDUZETNI┼áTVO U 2023. GODINI

31. decembar 2023,

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру

ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У 2023. ГОДИНИ

 

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије.

ЦИЉНА ГРУПА :Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку новооснованим и постојећим предузетницама, као и микро и малим привредним друштвима, која су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а чији је оснивач и законски заступник жена. У привредном друштву које има више оснивача, минимални удео који мора бити у власништву једне или више жена је 50% и један од законских заступника мора бити жена.

ТИП МЕРЕ : Бесповратна средстава уз додатна кредитна средства.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 40% вредности улагања, односно до 50% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу или четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон) и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: август 2023. године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: До утрошка средстава

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА  : 600.000.000,00 РСД бесповратних средстава уз додатна кредитна средства.

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР:

  • За привредне субјекте који су регистровани у АПР-у од 01.01.2021. године па надаље, као и оне који су регистровани до 31.12.2020. године и на дан 31.12.2022. године немају минимум 5 запослених на одређено и/или неодређено, може се одобрити минималан укупни износ средстава (кредит + бесповратна средства) 400.000,00 РСД, а максималан 6.000.000,00 РСД

Однос 40%-60%

Износ за правна лица и предузетнике Бесповратна средства Кредит Укупно
Минимални 160.000,00 РСД 240.000,00 РСД 400.000,00 РСД
Максимални 2.400.000,00 РСД 3.600.000,00 РСД 6.000.000,00 РСД

 

III и IV група развијености – Однос 50%-50%

Износ за правна лица и предузетнике Бесповратна средства Кредит Укупно
Минимални 200.000,00 РСД 200.000,00 РСД 400.000,00 РСД
Максимални 3.000.000,00 РСД 3.000.000,00 РСД 6.000.000,00 РСД

 

  • За привредне субјекте који су регистровани у АПР-у до 31.12.2020. године и имају минимум 5 запослених на неодређено и/или одређено време укључујући и предузетнице са стањем на дан 31.12.2022. године, одобрава се минималан укупни износ средстава (кредит + бесповратна средства) 4000,00 РСД, а максималан 12.000.000,00 РСД.

 

Однос 40%-60%

Износ за правна лица и предузетнике Бесповратна средства Кредит Укупно
Минимални 160.000,00 РСД 240.000,00 РСД 400.000,00 РСД
Максимални 4.800.000,00 РСД 7.200.000,00 РСД 12.000.000,00 РСД

 

 

III и IV група развијености – Однос 50%-50%

Износ за правна лица и предузетнике Бесповратна средства Кредит Укупно
Минимални 200.000,00 РСД 200.000,00 РСД 400.000,00 РСД
Максимални 6.000.000,00 РСД 6.000.000,00 РСД 12.000.000,00 РСД

 

Привредним субјектима који обављају услужне делатности у оквиру којих пословање не захтева већи износ средстава, могу се одобрити средства (бесповратна и кредита) у укупном износу до 3.000.000,00 РСД (више детаља у вези са услужним делатностима за које ће се ограничавати износи до 3.000.000,00 РСД, дата су  у Упутству о спровођењу Програма, које ће бити објављенo на интернет сајту Министарства: www.privreda.gov.rs, Фонда: www.fondzarazvoj.gov.rs

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства опредељена Програмом намењена су за:

– куповину машина/опреме/алата, нове рачунарске опреме и софтвера и возила (укључујући и мопеде на електрични погон) која служе за превоз сопствених производа, репроматеријала и сировина и других транспортних средстава укључених у процес производње и пружање услуга (нових или половних, не старијих од пет година). Уколико је опрема/возило половно, неопходно је доставити доказе о власништву односно начину стицања својине, доказе да је опрема/возило плаћена у целости, картицу основних средстава власника опреме/возила, процену вредности судског вештака (са листе судских вештака Фонда) и изјаву власника да је спреман да је отуђи. Уколико је продавац половне опреме/возила која је предмет куповине и финансирања, привредни субјект овлашћен за промет/трговину половне и ремонтоване опреме/возила, може се прихватити понуда без процене вредности овлашћеног судског вештака. Опрема/возило које је предмет финансирања, у складу са овим програмом, односно за чију се набавку додељују бесповратна средства, не може бити купљена од физичког лица, осим ако је предузетник;

– текуће одржавање, адаптацију пословног и/или производног простора до износа од 1.000.000,00 динара од укупних средстава за инвестирање, без обзира да ли је објекат у коме се спроводе активности текућег одржавања у закупу или у власништву подносиоца захтева;

-куповину пословног/производног простора за привредне субјекте који су регистровани у АПР-у до 31.12.2020. године и на дан 31.12.2022. године запошљавају минимум 5 запослених ( укључујући и саму предузетницу без обзира по ком основу је осигурана). Код куповине пословног/производног простора услов из главе 3. става 1. овог програма мора бити у континуитету испуњен минимум три године пре подношења захтева;

– оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 25% у структури укупног улагања за која се потражују средства Програма. Структура оперативних трошкова дефинисана је у Упутству о спровођењу Програма, које ће бити објављенo на интернет сајту Министарства: www.privreda.gov.rs, Фонда: www.fondzarazvoj.gov.rs

Средства по овом програму не могу се користити у сврху обављања следећих делатности:

  1. трговинска делатност, осим делатности које у себи имају одређени степен обраде. (више детаља у вези са делатностима које имају у себи одређени степен обраде дата су у Упутству о спровођењу Програма, које ће бити објављенo на интернет сајту Министарства: privreda.gov.rs, Фонда: www.fondzarazvoj.gov.rs и Порталу предузетништва www.preduzetnistvo.gov.rs са Програмом и осталом конкурсном документацијом);
  2. организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
  3. производња и продаја оружја и војне опреме;
  4. промет нафте и нафтних деривата;
  5. производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;
  1. производња и промет било ког производа или активности, које се, према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
  2. производња дувана и дуванских производа.