KONKURSI

JAVNI POZIV ZA UƈEÅ Ć†E U PROGRAMU PODRÅ KE RAZVOJU KONKURENTNOSTI U 2022. GODINI

31. decembar 2023,

Razvojna agencije Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u saradnji sa Ministarstvom privrede  (u daljem tekstu: Ministarstvo) je razvila Program finansijske podrške - Program podrške razvoju konkurentnosti u 2022. godini (u daljem teksu: Program).

Opšti cilj Programa je unapreĆ°enje konkurentnosti, bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga na tržištu, olakšavanje pristupa tržištima i poveƦanje konkurentnosti, prevashodno malih i srednjih preduzeƦa, a time i privrede u celini.

Program Ʀe doprineti poveƦanju nivoa korišĆ¦enja standarda u proizvodnji i organizaciji poslovanja, sertifikaciji proizvoda, sistema menadžmenta i poveƦanju korišĆ¦enja drugih usluga u oblasti infrastrukture kvaliteta. 

 

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prihvatljive projektne aktivnosti:

Podnosilac prijave u svojoj prijavi, navodi projektne aktivnosti koje planira da realizuje ukoliko mu se odobre finansijska sredstva od strane Agencije.

Prihvatljive projektne aktivnosti u okviru ovog programa su:

 1. SprovoĆ°enje postupaka ocenjivanja usaglašenosti (ispitivanja, kontrolisanja, sertifikacije i dr) proizvoda sa zahtevima srpskih i inostranih (prevashodno evropskih) tehniĆØkih propisa i/ili ostvarivanje uslova za oznaĆØavanje propisanim znacima (CE, 3A, eko-znak, OEKO-TEX standard 100 i dr) ukljuĆØujuƦi i procenu bezbednosti kozmetiĆØkih proizvoda i izradu dosijea o kozmetiĆØkom proizvodu sa izveštajem o bezbednosti kozmetiĆØkih proizvoda; sprovoĆ°enje postupka dobrovoljnog ocenjivanja usaglašenosti sa srpskim standardima, ukljuĆØujuƦi i moguƦnost nabavke drugih srpskih standarda - kod Instituta za standardizaciju Srbije (u daljem tekstu: ISS) u štampanom ili elektronskom obliku;
 2. UreĆ°enje poslovanja u skladu sa zahtevima meĆ°unarodno priznatih standarda sistema menadžmenta (priprema/implementacija standarda sa prvom sertifikacijom ili resertifikacija nekog od sistema, ili integrisanih sistema menadžmenta - iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti hrane i dr, ukljuĆØujuƦi i moguƦnost  nabavke i drugih srpskih standarda - kod ISS u štampanom ili elektronskom obliku iz oblasti sistema menadžmenta.

 

Troškovi vezani za „nabavku srpskih standarda“ mogu biti prihvatljivi samo uz aktivnost „SprovoĆ°enje postupaka ocenjivanja usaglašenosti“ ili uz aktivnost „UreĆ°enje poslovanja u skladu sa zahtevima meĆ°unarodno priznatih standarda sistema menadžmenta“. Troškovi moraju biti u skladu sa Odlukom o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši ISS u obavljanju poslova iz oblasti standardizacije.

Projektne aktivnosti koje nisu prihvatljive:

 1. Projektne aktivnosti usmerene ka: duvanskoj industriji, primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, organizaciji igara na sreƦu, proizvodnji i prodaji oružja i vojne opreme, kao i proizvodnji i prometu bilo kog proizvoda koji se prema domaƦim propisima ili meĆ°unarodnim konvencijama smatraju zabranjenim;
 2. Projektne aktivnosti povezane sa politiĆØkim partijama;
 3. Projektne aktivnosti usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

 

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva odobravaju se pojedinaĆØno korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do 40% odnosno do 60% iznosa opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV), za svaku projektnu aktivnost.

Sufinansiranje u visini do 60% predviĆ°eno je za mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnike, a do 40% za velike privredne subjekte, osim za:

- implementaciju i sertifikaciju standarda SRPS EN ISO 50001 gde je predviĆ°eno sufinansiranje u visini  do 60% za sve privredne subjekte nezavisno od njihove veliĆØine.

Maksimalan ukupni iznos odobrenih sredstava za refundaciju je 1.000.000,00 dinara koji jedan korisnik može ostvariti za jednu ili više aktivnosti.

Minimalni iznos odobrenih sredstava za refundaciju je 100.000,00 dinara koji jedan korisnik može ostvariti za jednu ili više aktivnosti.

Zbir opravdanih troškova za refundaciju za sve projektne aktivnosti mora biti u rasponu od navedenog minimalnog i maksimalnog iznosa.

Ukupan budžet Programa iznosi 100.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju korisniku u skladu sa ĆØlanom 4. Uredbe o pravilima i uslovima za dodelu pomoƦi male vrednosti (de minimis), kao državna pomoƦ male vrednosti. U skladu sa ĆØlanom 4. navedene uredbe, iznos de minimis državne pomoƦi koji se dodeljuje korisniku ne sme preƦi 23.000.000,00 dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine, ukljuĆØujuƦi sva podsticajna sredstva dodeljena u tom periodu.

Krajnji rok za završetak svih ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaƦanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa Agencijom.

Programom Ʀe se sufinansirati projektne aktivnosti koje su zapoĆØete najkasnije 1. juna 2022. godine, a nisu završene pre objavljivanja javnog poziva.

 

OPŠTI USLOVI ZA UƈEŠĆ†E U PROGRAMU

Pravo na uĆØešĆ¦e i korišĆ¦enje bespovratnih sredstava ima podnosilac prijave koji ispunjava sledeƦe uslove kumulativno:

 1. da je u trenutku podnošenja prijave registrovan u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR) najmanje dve godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);
 2. da nad njim nije pokrenut steĆØajni postupak ili postupak likvidacije;
 3. da je izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da mu u poslednje dve godine nije izreĆØena mera zabrane obavljanja delatnosti;
 5. da podnosilac prijave i njegova odgovorna lica nisu osuĆ°ivana za privredne prestupe, kao i da ĆØlanovi podnosioca prijave i odgovorna lica u okviru podnosioca prijave nisu osuĆ°ivani za kriviĆØna dela protiv privrede;
 6. da za iste opravdane troškove za koje konkuriše, u poslednje dve godine nije koristio podsticajna sredstva koja potiĆØu iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave;
 7. da nije u teškoƦama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoƦi; 
 8. da je delatnost podnosioca prijave iz oblasti: proizvodnje, prerade ili usluga IT industrije (izuzetno ukoliko šifra delatosti podnosioca prijave ne odgovara pomenutim oblastima, teret dokazivanja je na podnosiocu prijave);
 9. da delatnost podnosioca prijave nije iz oblasti: proizvodnje i trgovine duvanskih proizvoda, primarne poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje oružja i vojne opreme, igara na cpeƦy, proizvodnje i prometa bilo kog proizvoda koji se prema domaƦim propisima ili meĆ°unarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

 

POSEBNI USLOVI ZA UƈEŠĆ†E U PROGRAMU

Podnosilac prijave mora da ispuni posebne uslove u pogledu kompetencija isporuĆØioca usluga. IsporuĆØioci usluga mogu biti privredni subjekti specijalizovani za obavljanje predmetne usluge. Kada se radi o proceniteljima bezbednosti kozmetiĆØkog proizvoda i izradi dosijea o kozmetiĆØkom proizvodu isporuĆØioci usluga mogu biti i fiziĆØka lica.

IsporuĆØilac usluge koga angažuje korisnik mora da zadovoljava sledeƦe uslove koji se odnose na sve prihvatljive projektne aktivnosti, odnosno da poseduje sledeƦu dokumentaciju:

 1. akt o akreditaciji isporuĆØioca usluge, kada se radi o uslugama sprovoĆ°enja ocenjivanja usaglašenosti i kada je to primenjivo;
 2. referentnu listu sa minimum tri preporuke;
 3. dokaz da isporuĆØilac usluge ima najmanje tri zaposlena ili na drugi naĆØin angažovana lica;
 4. dokaz o kvalifikacijama i kompetencijama angažovanih lica;
 5. korisnik ne sme biti povezano lice sa isporuĆØiocem usluga,
 6. za procenitelja bezbednosti kometiĆØkog proizvoda potrebno je da poseduje javnu ispravu u oblasti visokog obrazovanja, iz oblasti farmacije, medicine, toksikologije ili sliĆØnih ekvivalentnih disciplina ili obrazovanja.

 

DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA

Svaki podnosilac prijave je u obavezi da na Portalu Agencije unese sve tražene podatke za:

 1. Obrazac 1 - Prijava za uĆØešĆ¦e u Programu – Prijava je kreirana u okviru portala Agencije i mora biti elektronski potpisana.

kao i da dostavi sledeƦu dokumentaciju:

 1. Obrazac 2 - Izjava o ispunjenosti uslova Programa, o dodeljenoj državnoj pomoƦi de minimis i prihvatanju uslova za uĆØešĆ¦e u Programu – Izjava  se izdaje pod punom materijalnom i kriviĆØnom odgovornošĆ¦u i mora biti elektronski potpisana;
 2. Izjavu da podnosilac prijave i njegova odgovorna lica nisu osuĆ°ivana za privredne prestupe, kao i da ĆØlanovi podnosioca prijave i odgovorna lica u okviru podnosioca prijave nisu osuĆ°ivani za kriviĆØna dela protiv privrede – Izjava se izdaje pod punom materijalnom i kriviĆØnom odgovornošĆ¦u i mora biti elektronski potpisana;
 3. Kopiju uverenja nadležnog organa Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, koje ne sme biti starije od 30 dana od dana podnošenja prijave;
 4. Ponuda/predrĆØun/raĆØun izabranog/ih isporuĆØioca za razliĆØite projektne aktivnosti. Ponuda/predraĆØun/raĆØun treba da sadrži jasno definisani predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu izraženu u dinarima i sa prikazanim PDV. U sluĆØaju da je cena na ponudi izražena u stranoj valuti, preraĆØunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja ponude/plaƦanja raĆØuna;
 5. Dokumentacija kojom se dokazuju kompetencije isporuĆØioca usluge  i to:

1) akt o akreditaciji isporuĆØioca (kada se radi o sertifikaciji ili drugim aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti), ukoliko je primenjivo. Akt o akreditaciji sertifikacionih tela za sisteme menadžmenta treba da obuhvati najmanje dva standarda;

2) referentna lista sa minimum tri preporuke (ne starije od tri godine) na memorandumu klijenta sa detaljnim opisom vrste usluge i periodom izvršenja kojom dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge;

3)isporuĆØilac usluge mora da ima najmanje tri zaposlena ili na drugi naĆØin angažovana lica (dokaz – npr. izvod iz registra CROSO na dan 31. decembar 2021. godine, overena kopija ugovora o angažovanju lica i dr.), ukoliko je primenjivo;

4) Lista angažovanih lica koji Ʀe implementirati projektne aktivnosti i za svakog pojedinaĆØno dokazati sledeƦe:

 • kvalifikacije i kompetencije ;
 • radno iskustvo minimum tri godine u predmetnoj oblasti za koju se angažuje (dokaz: potvrda poslodavca na memorandumu sa opisom posla ili ugovor o angažovanju na pružanju usluga korisniku kojom dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge ili drugi dokaz kojim se dokazuje ispunjenost uslova).

5) Za procenitelja bezbednosti kometiĆØkog proizvoda potrebno je da poseduje javnu ispravu u oblasti visokog obrazovanja, iz oblasti farmacije, medicine, toksikologije ili sliĆØnih ekvivalentnih disciplina ili obrazovanja.

 

Komisija  zadržava pravo da pre donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava od podnosioca prijave, zatraži da dostavi dodatnu dokumentaciju, pojašnjenja ili sastanak putem interneta, uz naznaĆØavanje roka u kojem je potrebno dostaviti traženu dokumentaciju, a kako bi sa sigurnošĆ¦u utvrdila da isti ispunjava sve uslove Programa.

 

NAƈIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisniĆØkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/standardi  i verifikacijom internet adrese.

Kreiranjem korisniĆØkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateƦe dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1 - Prijava za uĆØešĆ¦e u Programu. Korisnik naloga nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrĆ°uje da je prijava kompletna, ĆØime se prijava elektronski zaprimljuje.

Svaki podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu prijave i indentifikacioni broj prijave. Svaki podnosilac prijave može podneti jednu prijavu.

Link za prijavu je dostupan do kraja javnog poziva, nakon ĆØega više nije moguƦe podneti prijavu. 

Javni poziv otvoren od 30. decembra 2022. godine i trajaƦe do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

Agencija zadržava pravo da privremeno obustavi podnošenje prijava, ukoliko postoji procena da bi sa brojem pristiglih prijava koje su još uvek u procesu obrade, budžet opredeljen za ovaj projekat bio premašen. Nakon što se utvrdi da sredstva nisu u potpunosti utrošena, biƦe omoguƦeno ponovno podnošenje prijava.

Agencija Ʀe na svom sajtu objaviti obaveštenje o privremenoj obustavi podnošenja prijava.

Javni poziv, Program i svi prateƦi obrasci dostupni su na internet stranici Agencija: www.ras.gov.rs, internet stranici Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs i portalu Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede: https://tehnis.privreda.gov.rs.

Za dodatne informacije možete se obratiti Agenciji elektronski na adresu: standardi@ras.gov.rs; kao i Ministarstvu na adrese: dragana.puzic@privreda.gov.rs.

 

Program podrške razvoju konkurentnosti u 2022.godini sa uputstvom za sprovoĆ°enje

Dokumentacija koja se objavljuje uz javni poziv:

 1. Obrazac 1 - Prijava za uĆØešĆ¦e u Programu;
 2. Obrazac 2 - Izjava o ispunjenosti uslova Programa, o dodeljenoj državnoj pomoƦi de minimis i prihvatanju uslova za uĆØešĆ¦e u Programu;
 3. Izveštaj o realizaciji projektnih aktivnosti;
 4. Obrazac 3 - Zahtev za isplatu (refundaciju) odobrenih sredstava;
 5. Nacrt izjave da podnosilac prijave i njegova odgovorna lica nisu osuĆ°ivana za privredne prestupe.