PROJEKTI

CONNECTING PEARLS

05. januar 2021,
CONNECTING PEARLS
1/1

Naziv projekta

Connecting Pearls

Vodeći partner

  • Grad Leskovac

Ostali partneri

  • Opština Kriva Palanka ( Severna Makedonija)
  • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Trajanje  (u mesecima)

18 meseci

   

Ciljevi projekta

Opšti cilj: Podsticanje mogućnosti za poboljšanje kvaliteta i vidljivosti regionalnih prekograničnih turističkih ponuda kapitalizacijom i boljim korišćenjem prirodnog, kulturnog i istorijskog nasleđa u gradu Leskovcu, Jablanički okrug, Srbija i opštini Kriva Palanka, severoistočni region, Severna Makedonija (u daljem tekstu: ciljano područje). Specifični cilj: Olakšati partnerstvo i saradnju ključnih aktera javnog i privatnog turizma u korišćenju pametnog i integrativnog pristupa kroz stvaranje zajedničke integrisane turističke ponude za kulturu i razonodu i zajednički razvoj i promociju nove zelene i spoljne turističke ponude određenih prirodnih mesta, kanjon Vučjanke i Vodopadi Stanecki na reci Kozja.

Projektne aktivnosti

Radni paket 1.1: Upravljanje i koordinacija i istraživanje i prikupljanje podataka i stvaranje baze znanja:

1.1.1 Početni sastanak partnera

1.1.2 Sastanci zajedničke upravljačke grupe

1.1.3 Upravljanje projektom i koordinacija

1.2.1 Mapiranje i analiza zajedničkog turističkog potencijala 1.2.2 Razvoj zajedničke baze znanja

Radni paket 2.1: Zajednička saradnja / struktura saradnje i pametno i integrativno planiranje:

 2.1.1 SVG početna radionica

2.1.2 Radionica o integrativnom planiranju SVG-a

2.1.3 SVG radionica pametnog planiranja

2.1.4 SVG radionica o održivosti Radni paket

3.1: Razvoj ponuda zelenog i otvorenog turizma i ponuda za promociju i validaciju i razmena i širenje:

3.1.1 Mali radovi na turističkoj infrastrukturi na lokaciji Kanjon Vučjanke

3.1.2 Mali radovi u turističkoj infrastrukturi na mestu vodopada Stanecki na reci Kozja

 3.1.3 Organizacija zelenog vikenda na lokaciji Kanjon Vučjanke

3.1.4 Organizacija zelenog vikenda na lokaciji Slapovi Stanecki na reci Kozia

3.2.1 Razvoj zajedničke turističke veb platforme

3.2.2 Razvoj interaktivnog sistema tumačenja putem KR kodova i opremanje turističkih atrakcija KR kodovima

3.2.3 Razvoj zajedničkog višejezičnog turističkog vodiča

 3.2.4 Kupovina materijala za vidljivost projekta

 3.3.1 Saradnička radionica za turoperatore / turističke agencije

 3.3.2 Radionica za razmenu i diseminaciju

Rezultati projekta

1. Uspostavljena osnova za produktivnu saradnju i pametno planiranje održivog turizma.

2. Implementiran participativni i kolaborativni put za pametan i integrativan razvoj.

3. Razvijena ponuda zelenog i spoljnog turizma i poboljšana vidljivost turističke ponude ciljanog područja.

Ciljne grupe

• Akteri javnog turizma: 2 gradske / opštinske uprave; 5 Javna tela zadužena za turizam i kulturu (turistička organizacija, kulturni centri, muzeji i pozorišta); 15 Prekogranične (CB) jedinice lokalne samouprave (članovi CB mreže lokalnih samouprava i razvojnih organizacija iz Jablanice i Pčinjskog okruga Srbije i severoistočnog regiona i skopskog regiona Severne Makedonije (mreža uspostavljena 2018. godine).

 • Privatni turistički akteri: 20 turoperatora / turističkih agencija; 5 MSP, turizam, prevoz, smeštaj, hrana, promocija slobodnog vremena; lokalni proizvođači hrane i zanata.

• Ostale zainteresovane strane u turizmu: 2 OCD (aktivne u turizmu, prirodi, životnoj sredini, kulturi).

• Posetioci / turisti (sve starosne grupe, lokalno stanovništvo i posetioci regiona): 1000.