O NAMA

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga je osnovan novembra 2006 godine, registrovan je kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sa ciljem da podrži dugoročni društveno-ekonomski razvoj regiona. Osnivači Centra su opštine Jablaničkog i Pčinjskog okruga, predstavnici biznis sektora i civilnog društva.

Misija

"Misija Centra je da inicira, priprema i relizuje razvojne projekte na teritoriji Južne Srbije ostvarujući sinergijski efekat zajedničkog rada svih relevantnih društvenih grupa i pojedinaca, ostvarujući maksimalni efekat korišćenjem limitiranih resursa i kapaciteta."

Vizija

"Vizija Centra je da postane glavni koordinator razvoja svih opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga, i da kao takav bude prepoznat od domaćih i međunarodnih razvojnih institucija."

Kako bi ostvario svoju misiju i viziju Centar će kroz partnerstvo sa lokalnim zajednicama, institucijama i pojedincima postavljati standarde u komunikaciji i poslovanju, insistirajući na zakonitosti, javnosti u radu, efikasnosti i racionalnosti, zaštiti životne sredine i poštovanju ljudskih prava. Centar će podržavati projekte regionalnog i prekograničnog karaktera koji svojom realizacijom ostvaruju koristi za stanovnike u dva okruga. Centar će uspostavljatii odnose saradnje sa regionima u zemlji i inostranstvu, koji imaju kompatibilne strateške ciljeve ili svojim iskustvima mogu doprineti prevazilaženju razvojnih problema aktuelnih na Jugu Srbije.

Uloga, funkcionisanje i pravac razvoja Centra će biti usmereni ka sledećim strateškim ciljevima:

  • Liderska uloga u procesu planiranja strateškog razvoja južne Srbije, uz obezbeđivanje učešća najšireg kruga institucija i pojedinaca iz javnog, civilnog i poslovnog sektora.
  • Sistemski i racionalan pristup obezbeđivanju sredstava za implementaciju razvojnih projekata i realizaciju strateških prioriteta iz lokalnih, nacionalnih i međunarodnih resursa finansiranja.
  • Udruživanje svih relevantnih aktera oko regionalnih projekata.
  • Resurs stručnih kapaciteta, informacija i instrumenata za realizaciju projekata društveno-ekonomskog razvoja definisanih kroz strateške prioritete.

Zaposleni u Centru

Dragana Belenzada
Direktor
dragana.belenzada@centarzarazvoj.org

Dobrila Sudimac Mratinković
Ekspert za regionalni razvoj i strateško planiranje
dobrila.sudimac.mratinkovic@centarzarazvoj.org

Jelena Pavlović
Menadžer projekata za razvoj turizma
jelena.pavlovic@centarzarazvoj.org

Goran Milenković
Menadžer projekata za ruralni razvoj i poljoprivredu
goran.milenkovic@centarzarazvoj.org

Marija Andjelković
Menadžer finansija
marija.andjelkovic@centarzarazvoj.org

Zoran Stojiljković
Menadžer projekata za soc. politiku i zapošljavanje
zoran.stojiljkovic@centarzarazvoj.org

Nenad Nikolić
Menadžer projekata za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine
nenad.nikolic@centarzarazvoj.org