KONKURSI

JAVNI POZIV ZA SPROVOƐENjE PAKETA USLUGA ZA MLADE I ŽENE PREDUZETNICE

27. septembar 2023,

JAVNI POZIV

ZA SPROVOƐENjE PAKETA USLUGA ZA MLADE I ŽENE PREDUZETNICE

U okviru

Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeƦa i preduzetnike u 2023. godini, Ministarstva privrede

 

Javni poziv za sprovoĆ°enje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice objavljuje se u skladu sa Programom standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeƦa i preduzetnike u 2023. godini, Ministarstva privrede, koji se realizuje preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: Program SSU za MMSPP).

1)    Paket usluga za mlade

Paket usluga koje ARRA pružaju mladima u okviru ovog programa podrazumevaju pomoƦ struĆØnog lica iz ARRA mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 35 godina. PomoƦ se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obuke „Obuka za poĆØetnike u poslovanju”, jedne/više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

2)    Paket usluga za žene preduzetnice

Paket usluga koje ARRA pružaju ženama preduzetnicama u okviru ovog programa podrazumevaju pomoƦ struĆØnog lica iz ARRA privrednom subjektu ĆØiji osnivaĆØ ili vlasnik je žena ili je žena jedan od vlasnika sa veƦinskim udelom u vlasništvu (minimum 50%) i jedan od zakonskih zastupnika. U privrednom društvu koje ima više osnivaĆØa, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.

PomoƦ se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati. Obuka „Obuka za poĆØetnike u poslovanju” je obavezna za preduzetnice koje su registrovane u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Savetodavne usluge podrazumevaju konsultacije koje ARRA pružaju u okviru ovog programa vezano za:

 1. pomoƦ u pripremi dokumentacije i izradi poslovnog plana pri prijavi za programe koji se odnose na poĆØetnike, žene i mlade koje realizuju Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Republike Srbije;

2)   pomoƦ pri izradi poslovnog plana za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;

3)   pomoƦ pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj Republike Srbije, i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda AP Vojvodine;

4)   podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija, osim programa iz taĆØke 1) ovog odeljka;

5)   savetodavne usluge kod zapoĆØinjanja poslovanja (podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge, pomoƦ u vezi sa planiranjem poslovanja – razvoj poslovne ideje ili tehniĆØka pomoƦ u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora);

6)   savetodavne usluge za razvoj poslovanja (tehniĆØka pomoƦ u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, donatorske podrške, podrška u poslovnom povezivanju i umrežavanju);

7)   savetodavne usluge kod prijave za EU program Horizon Europe;

Za pružanje savetodavnih usluga je opredeljen bruto iznos od 2.500,00 dinara po satu.

Savetodavne usluge ARRA može da pruži bez nadoknade zainteresovanom privrednom subjektu, zadruzi i klasteru u vremenskom trajanju:

-           iz stava 1. taĆØke 1) ovog odeljka od najviše  šest sati;

-           iz stava 1. taĆØke 2) ovog odeljka od najviše  dva sata;

-           iz stava 1. taĆØke 3) ovog odeljka od najviše  pet sati;

-           iz stava 1. taĆØke 4) ovog odeljka od najviše tri sata;

-           iz stava 1. taĆØke 5) ovog odeljka od najviše tri sata;

-           iz stava 1. taĆØke 6) ovog odeljka od najviše dva sata;

-           iz stava 1. taĆØke 7) ovog odeljka od najviše  pet sati.

Obuke koje ARRA pružaju postojeƦim i potencijalnim MMSPP obuhvataju  module koji se dele na obavezan i opcione.

Svaka ARRA ima obavezu da sprovede obavezan modul obuke „ Obuka za poĆØetnike u poslovanjuˮ (u trajanju od  dva dana).

Svaka ARRA ima obavezu da sprovede najmanje jednom kvartalno obuku „Obuka za žene preduzetnice“ namenjenu svim potencijalnim i postojeƦim preduzetnicama (u trajanju od  jednog dana).

      Svaka ARRA može da sprovede i sledeƦe opcione module jednodnevnih obuka, u skladu sa interesom korisnika:

 1. priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost;

2)   finansijsko upravljanje;

3)   izvoz – za one koji prvi put izvoze;

4)   marketing i prodaja;

5)   elektronsko poslovanje i informacione tehnologije u poslovanju;

6)   pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od znaĆØaja za poslovanje; 

7)   inovacije;

8)   priprema za Jedinstveno evropsko tržište;

9)   uĆØešĆ¦e MSP u javnim nabavkama.

Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške privrednim subjektima koji se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak. Predstavlja zajedniĆØki rad mentora i privrednog subjekta u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduƦe poslovanje. Kroz ovaj pristup, privredni subjekat prima ravnomernu, vremenski rasporeĆ°enu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata. Japanska iskustva u obavljanju mentoringa su pokazala da su efekti ovakvog vida konsaltinga daleko veƦi od povremenih i kratkoroĆØnih saveta.

Proces mentoringa predstavlja struĆØnu pomoƦ koju u dužem vremenskom periodu struĆØno lice – mentor pruža privrednom subjektu.

            U zavisnosti od potrebe privrednog subjekta, za vreme sprovoĆ°enja Programa, mentor može da alocira od 25 do 50 sati na jedan privredni subjekt.

            Korisnici mentoringa mogu biti mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnici i zadruge koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritiĆØnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

            Uslugu mentoringa mogu pružati radno angažovana lica u toj ARRA, koja poseduju sertifikat da su uspešno završila obuke za mentore koje je organizovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj ili koje Ʀe organizovati Razvojna agencija i/ili Projekat „Osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja preduzeƦa u zemljama Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija)” (RAS – JICA) finansiran od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za meĆ°unarodnu saradnju – JICA.

            ARRA su u obavezi da o svakom zapoĆØetom mentoringu izveste Razvojnu agenciju, kao i da dostave konaĆØan izveštaj nakon realizacije usluge i unošenja u Mentor master bazu. Isplata ARRA za ovu vrstu usluge se vrši nakon kompletno pružene usluge mentoringa privrednom subjektu.

Za pružanje mentoring usluge je opredeljen bruto iznos od 2.500,00 dinara po satu.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviĆ°eno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiĆØe: Opšti vodiĆØ za mentoring, VodiĆØ za mentoring za poĆØetnike i VodiĆØ za mentoring zrelih preduzeƦa.

Mentoring ĆØini skup sledeƦih usluga:

 • Dijagnostikovanje trenutne situacije;
 • PomoƦ prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta, zadruge.
 • Koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapreĆ°enje poslovanja;
 • PomoƦ pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • PomoƦ u pronalaženju poslovnih partnera;
 • PomoƦ pri pronalaženju potrebnih informacija;
 • Kaizen;
 • UpuƦivanje na odgovarajuƦe specijalizovane konsultante.

Savetodavne usluge koje su odobrene u okviru paketa, ne mogu biti realizovane u sklopu mentoring usluge.

 

USLOVI ZA UƈEŠĆ†E

Pravo na uĆØešĆ¦e na javnom pozivu za pružanje usluge  imaju:

1. Mladi potencijalni preduzetnik/preduzetnica:

 • starosti od 18 do 35 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraƦe se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 35 godina smatraƦe se svi oni koji su roĆ°eni najkasnije 1988. godine);
 • koji nemaju privredni subjekt registrovan u APR Republike Srbije (u registru privrednih društava i preduzetnika).

2. Mladi preduzetnik/preduzetnica:

 • starosti od 18 do 35 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraƦe se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 35 godina smatraƦe se svi oni koji su roĆ°eni najkasnije 1988. godine);
 • koji ima registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre  najranije pet godina u odnosu na godinu objavljivanja Javnog poziva, a ĆØiji je osnivaĆØ i zakonski zastupnik fiziĆØko lice starosti do 35 godina; U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, veƦinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fiziĆØkih lica starosti do 35 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fiziĆØko lice starosti do 35 godina.
 • koji imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

3. Žene preduzetnice:

 • novoosnovane i postojeƦe preduzetnice, kao i mikro i mala privredna društva, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre (APR), a ĆØiji je osnivaĆØ i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ima više osnivaĆØa, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.
 • koje imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Paket usluga  ne mogu koristiti potencijalni preduzetnici i postojeƦi privredni subjekti zarad obavljanja sledeƦih delatnosti:

1. trgovinska delatnost, osim delatnosti koje u sebi imaju odreĆ°eni stepen obrade.

2. organizovanje igara na sreƦu, lutrija i sliĆØnih delatnosti;

3. proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;

4. promet nafte i naftnih derivata;

5. proizvodnja ĆØelika i sintetiĆØkih vlakana i vaĆ°enje uglja;

6. proizvodnja i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se, prema domaƦim propisima ili meưunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;

7. proizvodnja duvana i duvanskih proizvoda.

Korisnici paketa usluga za mlade i žene ne mogu koristiti ostale usluge koje su predviĆ°ene Programom SSU za MMSPP 2023.

Korisnici paketa za mlade i žene iz Programa SSU za MMSPP 2022. ne mogu se kandidovati za paket u 2023.godini.

 

TRAJANjE

Krajnji rok za završetak paketa  usluga korisnicima je do 31. decembra 2023. godine.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

1. Za fiziĆØka lica, tj. mlade potencijalne preduzetnike/preduzetnice koji nemaju registrovan privredni subjekt:

1.1.Obrazac 1- Popunjena prijava; sastavni deo prijave je i opis poslovne ideje, tj. opis podnosica prijave na koji naĆØin Ʀe mu ponuĆ°eni paket usluga pomoƦi u ostvarivanju poslovne ideje; Sastavni deo Obrasca 1 je i «lista ponuĆ°enih usluga» u okviru koje podnosilac prijave, pored obavezne „Obuke za poĆØetnike u poslovanju” i usluge mentoringa, zaokružuje savetodavne usluge i specijalizovane obuke koje želi da dobije; Sastavni deo prijave je i izjava o taĆØnosti podataka.

2. Za novoosnovane privredne subjekte, koji imaju registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre ne duže od 5 godina (registrovani od 2018.god.)  pre dana objavljivanja Javnog poziva, u vlasništvu mladih preduzetnika/preduzetnica:

2.1 Obrazac 1- Popunjena prijava; sastavni deo prijave je i opis poslovne ideje, tj. opis podnosica prijave na koji naĆØin Ʀe mu ponuĆ°eni paket usluga pomoƦi u ostvarivanju poslovne ideje; Sastavni deo Obrasca 1 je i «lista ponuĆ°enih usluga» u okviru koje podnosilac prijave, pored obavezne „Obuke za poĆØetnike u poslovanju” i usluge mentoringa, zaokružuje savetodavne usluge i specijalizovane obuke koje želi da dobije;  Sastavni deo prijave je i izjava o taĆØnosti podataka.

2.2 Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.

Napomena 2: Dokumentaciju pod taĆØkom 2.2. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2023. godini.

3. Za novoosnovane i/ili postojeƦe preduzetnice ili MSP, registrovane u Agenciji za privredne registre ĆØiji je osnivaĆØ i zakonski zastupnik žena

3.1 Obrazac 1- Popunjena prijava; sastavni deo prijave je i opis poslovne ideje, tj. opis Podnosioca prijave na koji naĆØin Ʀe mu ponuĆ°eni paket usluga pomoƦi u ostvarivanju poslovne ideje; Sastavni deo Obrasca 1 je i «lista ponuĆ°enih usluga» u okviru koje podnosilac prijave, pored obavezne usluge mentoringa, zaokružuje savetodavne usluge i obuke koje želi da dobije; „Obuka za poĆØetnike u poslovanju” obavezna je za  potencijalne ili novoosnovane preduzetnice do 2 godine poslovanja. dok  za ostale korisnike može biti realizovana u skladu sa potrebama korisnika i procenom ARRA; Sastavni deo prijave je i izjava o taĆØnosti podataka.

3.2 Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.

Napomena 2: Dokumentaciju pod taĆØkom 3.2. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2023. godini.

 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave.

 

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet za pružanje ove usluge iznosi 23.946.000,00 dinara u bruto iznosu.

Iznos koji je opredeljen za realizaciju paketa usluge po korisniku iznosi do 130.000,00 dinara u bruto iznosu za mlade potencijalne preduzetnike i do 150.000,00 dinara u bruto iznosu za mlade preduzetnike i žene preduzetnice koji imaju registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre ne duže od pet godina pre dana objavljivanja Javnog poziva, dok je pojedinaĆØna vrednost svake usluge propisana Uredbom o utvrĆ°ivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeƦa i preduzetnike u 2023. godini (bruto vrednost sata savetodavnih usluga i mentoring sata – 2.500,00 dinara). U skladu sa uslovima o minimalnom broju uĆØesnika za održavanje obuka, vrednost obuka obraĆØunava se pojedinaĆØno po korisniku, u bruto iznosu i to: 5.625,00 za dvodnevnu i 7.000,00 za jednodnevnu obuku.

 

NAƈIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave sa svim prateƦim obrascima i dokumentacijom se podnose liĆØno ili preporuĆØenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dobijanje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice u 2023. godini.

 

Centar za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga

Adresa: Pana ƐukiƦa 42, Leskovac

Telefon: 016/315-0115; 016/3150-114

E-mail: info@centarzarazvoj.org

www.centarzarazvoj.org

 

Javni poziv je otvoren do 27. 09. 2023. godine.

 

Javni poziv, Uputstvo i drugi prateƦi obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, www.ras.gov.rs, kao i na elektronskim stranama ARRA i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: zenemladissu2023@ras.gov.rs. ili zenemladissu2023@ras.gov.rs.

 

PrateƦa dokumentacija: 

1. Tekst Javnog poziva

2. Uputstvo za sprovoĆ°enje Paketa usluga za mlade i žene preduzetnice

3. Obrazac 1 - Prijava

4. Obrazac 2 - Ocena podnosioca Prijave i predlog paketa ARRA

5. Obrazac 3 - Lista predloženih i odbijenih korisnika ARRA

6. Obrazac 4 - Finalni izveštaj ARRA o realizaciji Paketa

7. Obrazac 5 - Izveštaj korisnika Paketa usluge follow up