KONKURSI

JAVNI POZIV ZA UƈEÅ ĆE U PROGRAMU PRUŽANJA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAƐIVAƈKE INDUSTRIJE U 2023. GODINI

26. maj 2023,

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРУЖАЊА СТАНДАРДИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ У 2023. ГОДИНИ,

У ОКВИРУ ПРОГРАМА „ОСНАЖИВАЊЕ И ДАЉЕ УСПОСТАВЉАЊЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА “

 

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) расписује Јавни позив за учешће у „Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2023. години“, који је саставни део програма РАС и Јапанске агенције за међународну сарадњу JICA „ Оснаживање и даље успостављање услуге менторинга за мала и средња предузећа у земљама Западног Балкана“ (у даљем тексту Програм) са циљем унапређења пословног амбијента и подршке несметаном развоју ММСПП која послују у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике. Јавни позив се објављује у складу са Годишњим програмом рада Развојне агенције Србије за 2023. годину.

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима и има за циљ развој пословања и смањење броја неуспешних привредних субјеката.

Менторинг је свеобухватан процес подршке привредним субјектима који се налазе у пресудном тренутку за развој или опстанак. Представља заједнички рад ментора и привредног субјекта у циљу превазилажења тренутне ситуације и налажења најповољнијих решења за будуће пословање. Кроз овај приступ, привредни субјекат прима равномерну, временски распоређену континуирану подршку, ради постизања што бољих резултата. Јапанска искуства у обављању менторинга су показала да су ефекти оваквог вида консалтинга далеко већи од повремених и краткорочних савета.

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру којег стручно лице - ментор спроводи у директном контакту и раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта (од 25 до 50 сати по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Власник и/или законски заступник привредног субјекта и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.

Методологија стандардизоване услуге менторинга дефинише кораке и активности у реализацији менторинга (управљање шемом, рад на терену, број посета, активности у оквиру сваке посете, време предвиђено за припрему плана и извештавање) и то кроз водиче: Општи водич за менторингВодич за менторинг за почетнике и Водич за менторинг зрелих предузећа.

Менторинг чини скуп следећих услуга:

 • Дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта;
 • Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСПП;
 • Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера;
 • Помоћ при проналажењу потребних информација;
 • Помоћ у унапређењу процеса управљања производњом;
 • Подршку кроз увођење KAIZEN метода и алата;
 • Подршку у унапређењу маркетинга предузећа;
 • Консалтинг;
 • Саветовање/коучинг;
 • Обука;
 • Упућивање на  одговарајуће специјализоване консултанте.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће у Програму имају микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, који испуњавају следеће услове:

 • да су регистровани на територији Републике Србије пре 10. априла  2020. године;
 • да обављају делатност у оквиру области једног од сектора прерађивачке индустрије и то:  индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике

(Прилог 1 - Листа области и класификационих делатности које су прихватљиве за кандидовање по Програму)

 • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да су у већинском приватном власништву;

 

ТРАЈАЊЕ

Јавни позив је отворен до 26. маја 2023. године.

Крајњи рок за завршетак пружања стандардизоване менторинг услуге је 20. новембар 2023. године.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Образац 1- Попуњена пријава;
 2. Уверење надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Уверења. 

РАС задржава право да за потпуне пријаве затражи додатну документацију од надлежне АРРА.

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет за пружање стандардизоване услуге менторинг износи 7.000.000,00 динара.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком: Пријава за учешће у Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2023. години.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Текст Јавног позива

Упутство за реализацију Програма прижања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2023. години

Образац 1 – Пријава

Образац 2 – Евалуација пријава од стране АРРА

Образац 3 – Листа предложених и одбијених корисника АРРА

Образац 4 – Акциони план

Образац 5 – Извештај Корисника о распореду и трајању непосредне менторске подршке и степен задовољства пруженом услугом

 

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа

Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац

Телефон: 016/315-0115; 016/3150-114

E-mail: info@centarzarazvoj.org

www.centarzarazvoj.org