KONKURSI

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE USLUGA ZA MLADE I ŽENE PREDUZETNICE

10. maj 2022,

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

 

 

У оквиру

Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2022. години, Министарства привреде

 

 

      Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице објављује се у складу са Програмом стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2022. години, Министарства привреде, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: Програм ССУ за ММСПП).

 

1)    Пакет услуга за младе

Пакет услуга које акредитоване регионалне развојне агенције (у даљем тексту: АРРА) пружају младима у оквиру овог програма подразумева помоћ стручног лица из АРРА младом потенцијалном или новооснованом предузетнику који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, старости од 18 до 35 година. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне/више специјализованих обука и менторинг услуге у трајању до 40 сати. Обука „Обука за почетнике у пословању” је обавезна за потенцијалне и предузетнике који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

 

2)    Пакет услуга за жене предузетнице

 

Пакет услуга које АРРА пружају женама предузетницама у оквиру овог програма подразумевају помоћ стручног лица из АРРА привредном субјекту чији оснивач или власник је жена или је жена један од власника са већинским уделом у власништву (минимум 51%) и један од законских заступника. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне или више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати. Обука „Обука за почетнике у пословању” је обавезна за предузетнице које су регистрованe у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

 

Саветодавне услуге подразумевају консултације које АРРА пружају у оквиру овог програма везано за:

1) помоћ у припреми документације и изради пословног плана при пријави за програме који се односе на почетнике, жене и младе код Фонда за развој Републике Србије; највише шест сати;

2) помоћ при изради пословног плана за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање; највише два сата;

3) помоћ при изради пословног плана при пријави за остале кредите код Фонда за развој Републике Србије, и за расположиве кредитне линије Гаранцијског фонда АП Војводине; највише пет сати;

4) подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство и Развојна агенција, осим програма који се односе на почетнике, жене и младе код Фонда за развој Републике Србије; највише три сата;

5) саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта или задруге, помоћ у вези са планирањем пословања – развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора); највише три сата;

6) саветодавне услуге за развој пословања (техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора, донаторске подршке, подршка у пословном повезивању и умрежавању); највише два сата

7) саветодавне услуге код пријаве за ЕУ програм Horizon Europe; највише пет сати

8) техничка помоћ у припреми пројеката приликом пријаве на Јавни позив за набавку опреме и пружање услуга предузетницима, микро малим и средњим предузећима у оквиру Програма подршке Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО. највише четири сата

За пружање саветодавних услуга је опредељен бруто износ од 2.000,00 динара по сату.

 

Обуке које АРРА пружају постојећим и потенцијалним ММСПП обухватају 10 модула:

 

1)      обука за почетнике у пословању (у трајању од  два дана).

2)      припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност (у трајању од два дана);

3)       финансијско управљање (у трајању од два дана);

4)       извоз – за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);

5)      маркетинг и продаја (у трајању од једног дана);

6)       електронско пословање и информационе технологије у пословању (у трајању од једног дана);

7)       преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање (у трајању од два дана);

8)       иновације (у трајању од једног дана);

9)       припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од једног дана);

10)   учешће МСП у jавним набавкама (у трајању од једног дана).

 

Менторинг је свеобухватан и релативно дуг процес подршке привредним субјектима који се налазе у пресудном тренутку за развој или опстанак. Представља заједнички рад ментора и привредног субјекта у циљу превазилажења тренутне ситуације и налажења најповољнијих решења за будуће пословање. Кроз овај приступ, привредни субјекат прима равномерну, временски распоређену континуирану подршку, ради постизања што бољих резултата. Јапанска искуства у обављању менторинга су показала да су ефекти оваквог вида консалтинга далеко већи од повремених и краткорочних савета.

 

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру којег стручно лице-ментор спроводи у директном контакту и раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта, односно менаџментом/управом задруга, одређени број сати (од 25 до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Власник и/или законски заступник привредног субјекта и менаџмент/управa задруга (односно делегирана лица органа управе задруге) и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.

 

Методологија стандардизоване услуге менторинга јасно дефинише све кораке и активности у реализацији менторинга (управљање шемом, рад на терену, број посета, активности у оквиру сваке посете, време предвиђено за припрему плана и извештавање) и то кроз водиче: Општи водич за менторинг, Водич за менторинг за почетнике и Водич за менторинг зрелих предузећа.

 

Менторинг чини скуп следећих услуга:

×          Дијагностиковање тренутнe ситуацијe;

×          Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта, задруге.

×          Координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;

×          Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;

×          Помоћ у проналажењу пословних партнера;

×          Помоћ при проналажењу потребних информација;

×          Каизен;

×          Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.

Саветодавне услуге које су одобрене у оквиру пакета, не могу бити реализоване у склопу менторинг услуге.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће на јавном позиву за пружање услуге  имају:

 

1. Млади потенцијални предузетник/предузетница:

×       старости од 18 до 35 година (под лицима старости од 18 година сматраће се лица која постану пунолетна најкасније на дан затварања Јавног позива, а под лицима старости до 35 година сматраће се сви они који су рођени најкасније 1987. године);

×       који немају привредни субјект регистрован у АПР Републике Србије (у регистру привредних друштава и предузетника).

 

2. Млади предузетник/предузетница::

×       старости од 18 до 35 година (под лицима старости од 18 година сматраће се лица која постану пунолетна најкасније на дан затварања Јавног позива, а под лицима старости до 35 година сматраће се сви они који су рођени најкасније 1987. године);

×       који има регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, а чији је оснивач и законски заступник физичко лице старости до 35 година; У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 35 година (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити физичко лице старости до 35 година.

×       који имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

 

3. Жене предузетнице:

×          које имају који има регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, а чији је оснивач и законски заступник жена. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити женада је делатност задруге производња, прерада и занатске услуге;

×       чији привредни субјект има измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

 

Пакет услуга  не могу користити потенцијални предузетници и постојећи привредни субјекти зарад обављања следећих делатности:

 1. примарна пољопривредна производња. Примарна пољопривредна производња, у смислу овог програма, обухвата гајење биљних култура и домаћих животиња и остале намене у непосредној вези са гајењем биљака и животиња, као и чување и складиштење, а  не обухвата хладњаче, сушаре, опрему за паковање, сортирање, прераду и сл.;
 2. трговинска делатност, осим делатности које у себи имају одређени степен обраде;
 3. организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 4. производња и продаја оружја и војне опреме;
 5. промет нафте и нафтних деривата;
 6. производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;
 7. производња и промет било ког производа или активности, које се, према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 8.  грађевинарство изузев производње грађевинских производа и завршних занатских радова у грађевинарству;
 9. транспорт и саобраћај;
 10. финансијске услуге, услуге маркетинга, консултантске услуге, услуге истраживања тржишта, испитивања јавног мњења;
 11. производња дувана и дуванских производа.
 12. делатности изнајмљивања, рентирања и самоуслуживања, изузев за потребе туризма.

 

            Корисници пакета услуга за младе и жене не могу користити остале услуге које су предвиђене Програмом ССУ за ММСПП 2022.

            Корисници пакета за младе и жене из Програма ССУ за ММСПП 2021. не могу се кандидовати за пакет у 2022.години.

<p style="text-alig