KONKURSI

PROGRAM PODSTICANjA PREDUZETNIÅ TVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2022. GODINI

31. decembar 2022,

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju Programa obezbeĆ°ena su bespovratna sredstva u iznosu od 350.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju ĆØetvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa ĆØlanom 11. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrĆ°uje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraƦe se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

  • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Proizvodni prostor ili poslovni prostor koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostor za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala ne može biti kupljen od drugog privrednog subjekta sem u izuzetnim sluĆØajevima kada privredni subjekt od koga se kupuje prostor duži vremenski period ne obavlja delatnost u tom prostoru, ili se kupuje novoizgraĆ°eni prostor Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;
  • kupovinu novih ili polovnih (ne starije od pet godina) mašina i opreme, ukljuĆØujuƦi alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
  • trajna obrtna sredstva, koja mogu da ĆØine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja;
  • nabavku softvera i raĆØunarske opreme.

TakoĆ°e, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapreĆ°enje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

 Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna licaniti veƦi od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Krediti Fonda po ovom programu odobravaƦe se u skladu sa programom Fonda sa ovim programom. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Rok otplate kredita ne može biti kraƦi od dve godine od dana zakljuĆØenja ugovora ukljuĆØujuƦi i grejs period, u sluĆØaju otplate kredita u roku koji je kraƦi od dve godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.

      Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeĆ°enja.

Precizno i taĆØno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva sa prateƦom dokumentacijom, u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda. Sva dokumentacija se predaje u dva primerka.

Adrese Fonda su: Bulevar NemanjiƦa 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava za sprovoĆ°enje Programa uveƦan za 25%, koliko je proseĆØan procenat odbijenih, kao i odustalih zahteva pre rešavanja u prethodnim godinama, a najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

 
 
 
 
 
 
 
Dokumenta za preduzetnike
 
 
 
 
Dokumenta za mikro, mala i srednja pravna lica