VESTI

ODRŽANA JAVNA TRIBINA POD NAZIVOM "AKO STE MALI MORATE BITI PAMETNI" U OKVIRU PROJEKTA ā€žPAMETNA SPECIJALIZACIJA - POLUGA REGIONALNOG RAZVOJAā€œ

21. decembar 2021, Vranje
ODRŽANA JAVNA TRIBINA POD NAZIVOM ODRŽANA JAVNA TRIBINA POD NAZIVOM ODRŽANA JAVNA TRIBINA POD NAZIVOM
1/3

Пројекат финансира Развојна агенција Србије а спроводи га акредитована регионална развојна агенција Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа у сарадњи са 10 јединица локалних самоуправа из оба округа. Јавна  трибина је организована у сарадњи са Факултетом за инжењерски менаџмент  у Врању.

Концепт паметнe специјализацијe је осмишљен у оквиру реформисане кохезионе политике Европске Уније са циљем да подигне конкурентност економије једне државе или региона, да допринесе привредном расту и напретку друштва тако што ће повезати истраживачке и иновационе снаге и ресурсе са ограниченим бројем приоритетних привредних области. Паметна специјализација промовише стратешко и ефикасно коришћење ресурса у циљу постизања економског раста и раста запослености кроз препознавање и развијање компаративних предности регионалне и локалне економије.

Паметна специјализација представља агенду економске трансформације региона. Она омогућава ефикасније трошење јавних средстава, концентрисано на одређене области знања или вештине;  Доводи до стварање синергије између истраживања и иновација, индустријске промоције и институција за обуку; Елиминише фрагментацију и дуплирање интервенција које могу довести до расипање јавних ресурса;  Идетификује најјаче и/или перспективне домене за предузетништво кроз пажљиве анализе постојећих способности, средстава, конкурентске предности у региону;  Успоставља механизме који омогућавају стратешки развој заснован на интеракцији и управљању; Омогућава мапирање и утврђивање стандарда за кластере укључујући анализу улоге и утицаја кључних играча; Има јак систем мониторинга и евалуације заснован на евиденцији.

До сада је више од 178 региона у Европској Унији (ЕУ) и 30 региона ван ЕУ применило концепт паметне специјализације. У пракси то значи да су економски и социјални актери из привредног, јавног, академског и цивилног сектора и организација за подршку заједно креирали стратешки оквир паметне специјализације у виду Стратегије Паметне Специјализације. Постојање овакве стратегије је један од предуслова за повлачење средстава из фондова ЕУ.

Информације о пројекту: „ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА – ПРОЛУГА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА“

Појекат информише и  мотивише циљне групе (јавни, привредни, академски и цивилни сектор) за учествовање у будућем процесу дефинисања развојних приоритета, подспешује међународну сарадњу и изградњу капацитета субјеката регионалног развоја у циљу успостављања основа за примену паметне специјализације у Јабланичком и Пчињском округу.  унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном ниво.

Специфични циљеви пројекта су:

1)         Повећање информисаности субјеката регионалног развоја, актера из привредног, јавног, академског и цивилног сектора о значају увођења

2) Успостављање међународне сарадње и изградња капацитета субјеката регионалног развоја у области планирања  и примене паметне специјализације региона.

Напредак у процесу приступања Европској унији повећава потребу за додатним информисањем о примени иновативних пракси регионалног развоја. Потреба постизања консензуса економских и социјалних актера око праваца регионалног развоја захтева изградњу свести о значају регионалног развоја. Зато пројект економске и социјалне актере као и субјекте регионалног развоја (ЈЛС/КЛЕР и АРРА) ставља у центар акције. Намера пројекта је да путем подизања нивоа свести мотивише циљне групе (јавни, привредни, академски и цивилни сектор) за учествовање у процесу дефинисања развојних приоритета као и да путем међународне сарадње и изградње капацитета субјеката регионалног развоја постави основе за примену паметне специјализације у Јабланичком и Пчињском округу.  С тим у вези, веома је значајна повезаност академског сектора са свим чиниоцима друштвеног и економског развоја.  Ова јавна трибина је омогућила да се заинтересована јавност, студенти и професори града Врања упознају са концпетом паметне специјализације, процесом израде стратегије паметне специјализације и бенефитима које регион има уколико се одлучи за овакав стратешки приступ у планирању.