KONKURSI

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST - INOVACIONI VAUČERI

31. decembar 2021,

Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који омогућава микро, малим и средњим предузећима да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту. Намењени су предузећима којима су потребне услуге научноистраживачких организација за решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе у свом пословању, односно за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за предузеће.

Висина износа финансирања:

 • до 800.000 динара, односно 60% укупних трошкова услуге, не укључујући порез на додату вредност (ПДВ)
 • најмање 40% обезбеђује подносилац пријаве из других извора независно од Фонда.

Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два иновациона ваучера, у укупном максималном износу од 1.200.000 динара.

Услови за конкурисање:

За подносиоца пријаве

 • микро, мала и средња предузећа основана у складу са тренутно важећим српским законом о привредним друштвима и регистрована у Агенцији за привредне регистре
 • са седиштем у Србији
 • у већинском приватном власништву

За пружаоца услуге

 • научноистраживачке организације из јавног сектора регистроване у Србији (минимум 51% директно или индиректно у државном власништву)
 • научноистраживачке организације акредитоване за обављање научноистраживачке делатности од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (укључујући и оне у приватном власништву).

Листа акредитованих научноистраживачких организација је доступна на: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/ 

Услуге које се финансирају:

 • Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса или услуга;
 • Доказ концепта;
 • Студија изводљивости;
 • Производња лабораторијског прототипа;
 • Израда демонстрационог прототипа;
 • Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу);
 • Валидација технологије;
 • Валидација нових или побољшаних производа, процеса или услуга;
 • Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу;
 • Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја);
 • Техно-економска анализа у вези са услугом која се пружа. Максимум 20% вредности иновационог ваучера може бити планирано у ове сврхе;
 • Специфична стручна обука у вези са развојем технолошког решења. Максимум 20% вредности иновационог ваучера може бити планирано у ове сврхе.

Важност ваучера: 6 месеци од датума потписивања Уговора о додели и коришћењу иновационог ваучера

Начин пријаве: Целокупни поступак пријаве се одвија путем Фондовог интернет портала.  

Формуларе можете преузети на страни Документација

Додељивање иновационих ваучера се одвија по редоследу пристиглих пријава, почевши од дана објављивања јавног позива и то у року од седам радних дана, од дана достављања пријаве.

Финансирање кроз Програм иновационих ваучера је усклађено са Стратегијом паметне специјализације која се фокусира на четири приоритетне области:

 • Храна будућности;
 • Информационе и комуникационе технологије;
 • Машине и производни процеси будућности;
 • Креативне индустрије.

Минимум 70% доступног буџета Фонда за појединачни јавни позив биће опредељено за пројекте који спадају у горепоменуте области, док ће преосталих максимум 30% бити додељено пројектима из свих осталих области.

Услови Програма: детаљно у Приручнику

Јавни позив: Отворен

Контакт: ivauceri@inovacionifond.rs