KONKURSI

CRJP LESKOVAC OBJAVLJUJE POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU: iZRADA, MODERACIJA I FASILITACIJA INOVATIVNOSG START UP ACCELERATOR PROGRAMA I IZRADA INTERNET ALATKI ZA ACELERATOR U SKLADU SA USLOVIMA POZIVA

09. mart 2020,

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа објављује позив за достављање понуда за набавку: Израда, модерација и фасилитација Иновативног старт-ap ацелератор програма и израда интернет алатки за ацелератор у складу са условима позива. 

 

Рок за подношење понуда је 09/03/2020 до 12.00 часова.

 

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу предата до наведеног рока.

 

Датум  отварања понуде/евалуације понуде је 09.03.2020. од 12.15 часова.

 

Биће разматране само благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није предата наручиоцу до истека рока за подношење понуда.

 

Понуда се подноси искључиво путем поште у запечаћеној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара на адресу: Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац. Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена.