PROJEKTI

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

07. novembar 2018, Leskovac
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
1/1

Naziv projekta

Upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave

Vodeći partner

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Ostali partneri

/

Trajanje  (u mesecima)

4

   

Ciljevi projekta

Osnvni cilj projekta je unapređenje efikasnosti i administrativnih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave  putem pružanja podške stručnom usavršavanju službenika o osnovnim principima projektnog ciklusa, pripremi projektnih predloga, procedurama upravljanja projektima i sprovođenju projekata kako bi se doprinelo većoj apsorciji trenutno dostupnih sredstava razvojne donatorske pomoći i postavile osnove za dalju izgradnju kapaciteta od značaja za buduće korišćenje strukturnih fondova.

Specifični ciljevi programa obuhvataju:

 • Upoznavanje sa značajem projektnog pristupa i fazama u projektnom ciklusu
 • Upoznavanje sa pravilima i procedurama korišćenja donatorske i razvojne pomoći
 • Pojašnjenje uloge i značaja lokalne samouprave u procesu upravljanja projektima
 • Povećanja efikasnost u pripremi i sprovođenju projekata u cilju boljeg korišćenja raspoloživih sredstava donatorske i razvojne pomoći

Projektne aktivnosti

Spovođenje obuka koje obuhvataju  sledeće tematske celine:

 • Tema 1: Projektni pristup;
 • Тema 2: Izvori finansiranja projekata-procedure,mehanizmi,učesnici;
 • Тema 3: Projektni ciklus;
 • Тema 4: Identifikacija- strateško planiranje i intersektorska saradnja;
 • Тema 5: Pristup logičkog okvira – analiza zainteresovanih strana;
 • Тema 6:  Pristup logičkog okvira – analiza problema i ciljeva;
 • Тema 7: Pristup logičkog okvira – abaliza alternativnih rešenja i logika intervencije;
 • Тema 8:  Matrica logike projekata – indikatori i izvori verifikacije, pretpostavke i rizici;
 • Тema 9: Aktivnosti, resursi i budžet;
 • Тema 10:Ugovorni aranžmani, PRAG procedure i domaće javne nabavke;
 • Тema 11: Monitoring,evaluacija,izveštavanje;
 • Praktične vežbe:
  • o   Praktičan rad na 4 primera projekata;
  • o   brainsorming;
  • o   za i protiv;
  • o   razmena iskustava na temu;
  • o   kratke vežbe za podizanje energije     ( energizers).

Rezultati projekta

 • Povećana informisanost o značaju projektnog pristupa u rrealizaciji prioritetnih potreba na nivou lokalnih samouprava;
 •     Povećano razumevanje o ulozi i značaju organa lokalne samouprave u poslovima pripreme i sprovođenja projekta;
  • Raumevanje procesa finansiranja projekta kroz donatorsku razvojnu pomoć; 
  •     povećana sposovnost službenika za pripremu i sprovođenje projekata;
   • razmena iskustava između jedinica lokalnih samouprava u vezi sa upravljanjem projektima;
   •     Poznavanje faza upravljanja projektnim ciklusom;
   •     Unapređena efikasnost korišćenja sredstava donatorske i razvojne pomoći.

Ciljne grupe

 • jedinice za upravljanje projektima;
 • jedinice za lokalni ekonomski razvoj, strateško planiranje i slično;
 • službe za finansijsko planiranje i budžet;
 • javna komunalna preduzeća;
 • socijalne i institucije kulture.