KONKURSI

JAVNI POZIV U OKVIRU PROJEKTA "BOLJA BUDUĆNOST DECE 2"

02. avgust 2019,

Projekat „Bolja budućnost dece 2“ finansira Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije. Grad Leskovac sufinansira i sprovodi u okviru Programa podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji – meru usklađivanja rada i roditeljstva.

Cilj mere je da se poboljša kvalitet života, koji je jedan od neophodnih uslova za rehabilitaciju rađanja i roditeljstva kroz razvoj i promociju preduzetničkog duha i posticanje preduzetništva kod nezaposlenih, mladih bračnih parova, mladih majki i žena  (starosti od 18 do 40) kao i pružanje podrške poslovanju i razvoju novosnovanim i postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima i poljoporivrednim gazdinstvima.

Realizacija ove mere treba da doprinese stvaranju pozitivne populacione klime i otklanjanju uočenih barijera (nezaposlenost mladih) za roditeljstvo i rađanje dece. Podrška je usmerena na nezaposlena fizička lica starosti od 18 do 40 godina kao i na postojeće MMSP i preduzetnike kako bi se stimulisali da zapošljavaju mlade i nezaposlene roditelje.

Pravo učešća imaju kandidati koji nisu dobili bespovratna sredstva od grada Leskovca u 2018. i 2019. godini.

 

Potrebna dokumentacija za konkurisanje za I fazu:

     1. Fizička lica - mladi bračni parovi, mlade majke i žene (sve kategorije starosti od 18 do 40):

 • Prijavni formular za učešće u obuci za započinjanje biznisa (obrazac 1);
 • Izjava o istinitosti priloženih podataka (obrazac 1a);
 • Kopija lične karte (za nezaposlena lica);
 • Potvrda da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • Kopija venčanog lista u koliko podnose prijavu kao mladi bračni parovi.

     2. Mladi bračni parovi, mlade majke i žene - vlasnici mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnici i vlasnici (članovi) poljoprivrednih gazdinstava:

 • Prijavni formular za učešće u obuci za započinjanje biznisa (obrazac 2);
 • Izjava o istinitosti priloženih podataka (obrazac 2a);
 • Izvod iz APR-a ili uprave za agrarna plaćanja (ukoliko su vlasnici poljoprivrednog gazdinstva);
 • Za članove poljoprivrednog gazdinstva izvod sa spiskom članova poljoprivrednog gazdinstva.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje u II fazi za obe grupe:

 • Biznis plan – Obrazac 3 ;
 • Tri ponude/ profakture dobaljača opreme/ izvršioca usluge za čiju se nabavku konkuriše

Programom je predviđeno da najbolje rangirani kandidati pohađaju obuku za započinjanje biznisa, koja se sastoji iz dva modula, i to: obuka za početnike u poslovanju, priprema biznis plana i poslovanje sa bankama i upravljanje finansijama.

Pravo na učešće u Programu, u fazi dodele bespovratnih sredstava najboljim biznis planovima, imaju oni kandidati koji su uspešno završili obuku za započinjanje biznisa i izradili biznis plan.

Po realizaciji takmičenja za najbolji biznis plan, najbolje rangirani biznis planovi kvalifikovaće se za dodelu bespovratnih sredstava. Kandidati su u obavezi da biznis planom razrade poslovnu ideju koju su kandidovali u prvoj fazi Programa.

Uslov za dodelu bespovratnih sredstava je registracija biznisa u Agenciji za privredne registre  (privrednog društva/preduzetnika – za mlade bračne parove, mlade majke i žene - koji nemaju registrovanu sopstvenu delatnost) ili kod uprave za agrarna plaćanja.

Dobitnici bespovratnih sredstava su u obavezi da registrovanu delatnost, za koju su im odobrena bespovratna sredstva, obavljaju najmanje godinu dana  od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstsva.

 

Ukupna raspoloživa sredstva za obe grupe korisnika iznose 5.100.000,00 dinara sa najvećom vrednošću do 300.000,00 dinara po korisniku.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA:

Prihvatljive projektne aktivnosti

 • nabavka opreme;
 • adaptacija i/ili rekonstrukcija poslovnog prostora;
 • nabavka materijala i sirovina (ne više od 20% od ukupne vrednosti projekta)
 • za poljoprivredna gazdistva samo nabavka opreme.

Projektne aktivnosti koje se neće finansirati:

Sredstva po ovom programu se ne mogu koristiti za:

 • organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 • proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;
 • promet nafte i naftnih derivata;
 • primarnu poljoprivrednu proizvodnju izuzev nabavke opreme;
 • bilo koji oblik trgovačke i ugostiteljske delatnosti;
 • aktivnosti povezane sa političkim partijama.

Programom se finansiraju troškovi nabavke opreme, adaptacije i/ili rekonstrukcije poslovnog prostora, materijala i sirovina koji su predmet Ugovora, a koji se realizuju nakon potpisivanja Ugovora sa gradom Leskovac.

Pod opremom u smislu ovog programa podrazumevaju se: postrojenja, mašine i prateća oprema, a mogu biti:

 • ulaganja u nabavku mašina i opreme (finansiraće se isključivo nabavka nove opreme) stavljanje u funkciju radnog prostora i/ili procesa rada (što podrazumeva adaptaciju i/ili rekonstrukciju proizvodnog/radnog prostora od strane registrovanog privrednog subjekta).

Jedan podnosilac zahteva može predati samo jednu prijavu.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Rok za dostavu prijava za učešće u obuci za započinjanje biznisa je 02. avgust 2019. godine.

Rok za dostavu prijava u okviru druge faze Programa uslovljen je realizacijom obuke za započinjanje biznisa, odnosno 14 dana nakon završetka obuka a podnosioci prijava u fazi takmičenja će o istom biti blagovremeno obavešteni.

Overena i odštampana prijva obavezne dokumentacije dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv za učešće u projektu Bolja budućnost dece 2“ – ne otvarati“ poštom ili na pisarnici jedinice lokalne samouprave (pisarnica se nalazi u zgradi osmospratnice u prizemlju). Prijava se poštom šalje na dole naznačenu adrsu:

Grad Leskovac

Adresa: Trg Revolucije 45,

16000 Leskovac

 

Kontakt osoba za detaljnije informacije:

Predrag Jović

Telefon: 064/8974051; 

e-meil: socijalna.zastita@gradleskovac.org