KONKURSI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE ZA ZAPOČINJANJE BIZNISA/UNAPREĐENJE POSLOVANJA I DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENAMA ZA RAZVOJ INOVATIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA "RAZVOJ INOVACIONOG ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U LESKOVCU"

11. novembar 2018,

На основу Уговора број 2484/2018-IV закљученог дана 24.09.2018.године између Републике Србије, Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој и града Лесковца о реализацији пројекта '' Развој иновационог женског предузетништва у Лесковцу и Одлуке Градског већа града Лесковца о начину и поступку реализације пројекта ''Развој иновационог женског предузетништва у Лесковцу'' број 061- 21/18-II од 06.10.2018.године, Градска управа града Лесковца, Одељење за друштвене делатности и локални развој расписује дана 25.10.2018. године следећи

 

Ј А В Н И    П О З И В

за учешће у Програму обуке за започињање бизниса/унапређење пословања и доделу бесповратних средстава женама за развој иновативности у оквиру пројекта "Развој иновационог женског предузетништва у Лесковцу"

 

Пројекат „Развој иновационог женског предузетништва у Лесковцу“ суфинансирају Кабинет министра без портфеља задуженог за  иновације и технолошки развој Републике Србије и Град Лесковац.

Циљ пројекта је да се подстакне развој женског иновационог предузетништва и да се допринесе унапређењу већ постојећих привредних субјеката у власништву жена, као и да се створе услови за креирање позитивног амбијента за развој иновативности у Лесковцу, кроз низ интервенција не финансијске и финансијске природе. Циљ пројекта је развој женског иновационог предузетништва као и пружање подршке пословању и развоју ново основаним и постојећим микро, малим и средњим предузећима и  предузетницама.

Реализација пројекта треба да допринесе стварању позитивне климе за развој иновационог  предузетништва. Подршка је усмерена на незапослене жене, жене власнице микро, малих и средњих предузећа и на предузетнице.

Пројектат ће пружањем нефинансијске и финансијске помоћи подржати развој женског иновационог предузетништва кроз:

 • едукацију о покретању и вођењу посла, у виду обука за започињање и унапређење пословања и припрему бизнис плана;
 • едукацију у виду обука о иновацијама и њиховој примени и електронском пословању;
 • едукацију у виду саветодавне услуге кроз ин-хоусе тренинге (процена иновационих потенцијала предузећа и степена њихове иновативности);
 • такмичење за најбољи бизнис план на тему иновативности и
 • бесповратну помоћ за финансирање најбољих бизнис планова на тему иновативности .

 

Услови за учешће у Програму

Пројекат подстицаја за развој иновационог предузетништва кроз нефинансијску подршку за незапослене жене, жене власнице микро, малих и средњих предузећа и на предузетнице реализују се по Програму „Развој иновационог женског предузетништва у Лесковцу“(у даљем тексту: Програм) који су припремили партнери на пројекту град Лесковац и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа.

Право учешћа имају кандидаткиње које нису добиле бесповратна средства од града Лесковца у 2018.години.

Програм се реализује у две фазе и то:

 • Права фаза Програма – Обуке
 • Друга фаза Програма – Додела бесповратних средства

Услови који морају бити кумулативно испуњени за :

Прву фазу Програма - Обуке:

 1. Незапослене жене
 • које имају иновативну пословну идеју и желе да започну посао;
 • које имају пребивалиште на територији града Лесковца најмање 6 месеци пре објављивања позива;
 • које су на евиденцији Националне службе за запошљавање као незапослене.
 1. Жене власнице микро, малих и средњих предузећа и жене предузетнице:
 • које су власнице или сувласнице микро, малих и средњих предузећа и предузетничких радњи ;
 • које желе да унапреде своје пословање кроз развој иновативности;
 • које имају предузеће регистровано у Агенцији за привредне регистре, које има седиште на територији града Лесковца и има активан статус.

Потребна документација за конкурисање за прву фазу:

 1. Незапослене жене:
 • Пријавни формулар за учешће у програму обука (образац 1);
 • Изјава о истинитости приложених података (образац 1а);
 • Копија личне карте (за незапослена лица);
 • Потврда да се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање;
 1. Жене власнице микро, малих и средњих предузећа ижене предузетнице:
 • Пријавни формулар за учешће у програму обука(образац 2);
 • Изјава о истинитости приложених података (образац 2а);
 • Извод из АПР-а.

Потребна документација за конкурисање у другој фази за обе групе:

 • Бизнис план – Образац 3
 • Tри понуде/ профактуре добаљача опреме/ извршиоца услуге за чију се набавку конкурише (3 понуде за сваки појединачни предмет набавке добра/услуге; нпр. 3 понуде за идентичан модел/тип производа/услуга)

Програмом је предвиђено да најбоље рангирани кандидати пре подношења пријаве за другу фазу похађају следеће обуке:

 • обука за почетнике у пословању;
 • припрема бизнис плана и пословање са банкама;
 • увод у иновације и
 • електронско банкарство.

Право на учешће у Програму, у другој фази доделе бесповратних средстава најбољим бизнис плановима, имају они кандидати који су успешно завршили програм обука и израдили бизнис план.

По реализацији такмичења за најбољи бизнис план, најбоље рангирани бизнис планови квалификоваће се за доделу бесповратних средстава. Кандидати су у обавези да бизнис планом разраде пословну идеју коју су кандидовали у првој фази Програма.

Услов за доделу бесповратних средстава је регистрација бизниса у Агенцији за привредне регистре (привредног друштва/предузетника – за незапослене жене).

Добитници бесповратних средстава су у обавези да регистровану делатност, за коју су им одобрена бесповратна средства, обављају најмање годину дана од дана потписивања уговора о додели бесповратних средстава. Tакође, сви добитници грантова добијају и додатну обуку у виду ин-хоусе тренинга (процена иновационих потенцијала предузећа и степена њихове иновативности).

Укупна расположива средства за обе групе корисника износе 6.691.000,00 динара са просечном вредношћу до 300.000,00 динара по кориснику.

Оцену и селекцију пријава вршиће Комисија за спровођење јавног позива на основу критеријума за оцену и селекцију пријава који се налазе у пратећој документацији јавног позива и чине његов саставни део.

НАМЕНА БЕСПОВРАTНИХ СРЕДСTАВА

Прихватљиве пројектне активности:

 • иновација производа, као примена новог или значајно побољшаног производа, које је ново за односно правно лице (не мора бити нова за тржиште), а није промена естетске природе или искључиво продаја иновираних производа које је произвело и развило друго правно лице;
 • иновација процеса, као примена новог или значајно побољшаног начина производње или испоруке (укључујући значајне промене у техници, опреми или софтверу, али не искључиво организационе и менаџерске промене) која је нова или унапређена за посматрано правно лице, без обзира ко је развио;
 • иновација организације, као примена нових или знатних промена у структури или методама менаџмента, с намером да се у односном правном лицу побољша коришћење знања, квалитета производа или услуга, или повећа ефикасност пословних токова;
 • маркетиншка иновација, као примена нове маркетиншке методе, укључујући значајне промене у дизајну производа, паковању, пласману и промоцији производа и наплаћивању производа;


Пројектне активности које се неће финансирати:

Средства по овом програму се не могу користити за:

 • адаптацију/реконструкцију пословног простора;
 • набавку репроматеријала;
 • организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 • промет нафте и нафтних деривата;
 • примарну пољопривредну производњу;
 • обављање било којег облика трговачке и угоститељске делатности и
 • активности повезане са политичким партијама.

 

Програмом се финансирају трошкови прихватљивих пројектних активности (наведених изнад) које су предмет Уговора, а који се реализују након потписивања Уговора са градом.

Под опремом у смислу овог програма подразумевају се: постројења, машине и пратећа опрема, а могу бити:

 • улагања у набавку машина и опреме (финансираће се искључиво набавка нове опреме)

Бесповратна средства ће се одобравати за набавку добара/услуга за реализацију пословне идеје која је награђена на такмичењу.

Један подносилац захтева може предати само једну пријаву.

 

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Овај јавни позив објављен је 25.10.2018.године на званичној интернет страни града Лесковца www.gradleskovac.org. Рок за доставу пријава за учешће у обуци за започињање бизниса је 11.11.2018.године.

Рок за доставу пријава у оквиру друге фазе Програма условљен је реализацијом обуке за започињање бизниса, односно 14 дана након завршетка обука, а подносиоци пријава у фази такмичења ће о истом бити благовремено обавештени.

Оверена и одштампана пријава са обавезном документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком „Јавни позив за учешће у пројекту „Развој иновационог женског предузетништва у Лесковцу“ – не отварати” поштом или на писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.

Пријава се поштом шаље на доле назначену адресу:

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Одељење за друштвене делатности и локални развој

Адреса: ул. Трг револуције бр. 45

16000 Лесковац

Контакт особа за детаљније информације:

Предраг Јовић

Tелефон: 060 – 678 4567

е-маил: socijalna.zastita@gradleskovac.org