KONKURSI

Javna nabavka male vrednosti - Nabavka CNC mašine u okviru granta za potrebe projekta "Podrška razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji"

21. novembar 2017,
а основу чланова 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) Центар за развој Јабланичког и Пчињског окрука д.о.о. објављује:
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 
у поступку јавне набавкe мале вредности   – Набавка CNC машине у оквиру гранта за потребе пројекта “Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији“
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Центар за развој Јабланичког и Пчињског окрука д.о.о.
Адреса: Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац
Интернет страница: www.centarzarazvoj.org
Врста Наручиоца: Д.О.О
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: Јавна  набавка мале  вредности
Број јавне набавке: ЈНМВ 16/17
Предмет јавне набавке: Набавка CNC машине у оквиру гранта за потребе пројекта “Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији“

Назив и ознака из општег речника набавке:
ОРН: 42962500 Машине за гравирање
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је најнижа понуђена цена
уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.
ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на интернет страници наручиоца
www.centarzarazvoj.org  и на  Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs  
НАЧИН ПОДНОШЕЊA ПОНУДE И РОК 
Понуђачи своје понуде подносе непосредно, у затвореним ковертама или кутијама (затвореним на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају), са назнаком: "ПОНУДА за јавну набавку број ЈНМВ 16/17 – НЕ ОТВАРАТИ", лично или путем поште. На полеђини коверте назначити назив и  адресу понуђача, телефон и особу за контакт.
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне наручиоцу до назначеног термина.
Понуде се подносе на адресу: Центар за развој Јабланичког и Пчињског окрука д.о.о., Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац.
 
   
КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 21.11.2017. ГОДИНЕ ДО 12:00 ЧАСОВА.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до назначеног рока.
По окончању поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
МЕСТО,  ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана 21.11.2017. године са почетком у 12:15 часова, на адреси и у просторијама наручиоца.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет)  дана од дана отварања понуда.
У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.