KONKURSI

Javna nabavka: Nabavka digitalnog štampača za ravnu podlogu u okviru granta za potrebe projekta "Podrška razvoju privatnog sektora u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji"

07. novembar 2017,

На основу чланова 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) Центар за развој Јабланичког и Пчињског окрука д.о.о. објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

у поступку јавне набавкe мале вредности   – Набавка дигиталног штампача за равну подлогу у оквиру гранта за потребе пројектаПодршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији“

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Центар за развој Јабланичког и Пчињског окрука д.о.о.

Адреса: Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац

Интернет страница: www.centarzarazvoj.org

Врста Наручиоца: Д.О.О

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста поступка: Јавна  набавка мале  вредности

Број јавне набавке: ЈНМВ 15/17

Предмет јавне набавке: Набавка дигиталног штампача за равну подлогу у оквиру гранта за потребе пројектаПодршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији“

 

Назив и ознака из општег речника набавке:

 42962000 Штампарска и графичка опрема

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је најнижа понуђена цена

уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

 

ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници наручиоца

www.centarzarazvoj.org  и на  Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs   

 

НАЧИН ПОДНОШЕЊA ПОНУДE И РОК 

Понуђачи своје понуде подносе непосредно, у затвореним ковертама или кутијама (затвореним на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају), са назнаком: "ПОНУДА за јавну набавку број ЈНМВ 15/17 – НЕ ОТВАРАТИ", лично или путем поште. На полеђини коверте назначити назив и  адресу понуђача, телефон и особу за контакт.

Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне наручиоцу до назначеног термина.

Понуде се подносе на адресу: Центар за развој Јабланичког и Пчињског окрука д.о.о., Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац.

                       

КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 07.11.2017. ГОДИНЕ ДО 12:00 ЧАСОВА.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до назначеног рока.

По окончању поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

МЕСТО,  ВРЕМЕ И НАЧИНОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана 07.11.2017. године са почетком у 13:45 часова, на адреси и у просторијама наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

 

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет)  дана од дана отварања понуда.

У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

Особа за контакт за додатна појашњења је Јелена Павловић, дипл. правник.

Факс: +381 16 3150-114 и e-mail Jelena Pavlovic jelena.pavlovic@centarzarazvoj.org.