PROJEKTI

Studija izvodljivosti za regionalne puteve

16. novembar 2006, Leskovac
Predlog projekta predvidja akcije koje se odnose na istraživanje na terenu kao i pripremu same Studije.

Cilj projekta
Osnovni zadatak studije izvodljivosti je da odredi prioritete regionalnih puteva predloženih od strane opština, a čija bi realizacija imala najveći efekat na ekonomski razvoj oba regiona.
Učesnici u projektu
Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Opštine Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Ciljno tržište
Opštine Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Efekti investicije na okruženje
Realizacija projekta će imati efekta na poljoprivredu, privredu, stvaranje preduslova za investiranje i infrastrukturu.
Informacije i podaci će biti dostupni kroz Dokumentacioni centar Centra za razvoj svim zainteresovanim stranama i predstavljaće osnovu za izradu regionalnih i lokalnih razvojnih projekata.
Obuhvatiće i uticaj na životnu sredinu.
Implementacija akcija predvidjenih projektom uticaće na to da se izradi dobar i kvalitetan plan koji bi predstavljao osnovu za aplikovanje kod nacionalnih i medjunarodnih fondova.

Status projekta
Predlog projekta je urađen.

Potrebna finansijska srestva
Vrednost Studije izvodljivosti iznosi 1% od vrednosti projekta.