KONKURSI

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške udruženjima preduzetnika za 2011.godinu

29. avgust 2011, Leskovac
Na osnovu Programa rada Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2011. godinu odobrenog Rešenjem Vlade Srbije 05 broj 021-594/2011(„Sl. glasnik RS“ broj 5/11 od 01.02.2011. godine) i Finansijskog plana Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2011. godinu odobrenog Rešenjam Vlade Srbije 05 broj 400-593/2011 od 27.01.2011. godine („Sl. glasnik RS“ broj 5/11 od 01.02.2011. godine)

Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava u okviru
Programa podrške udruženjima preduzetnika za 2011. godinu


Ovaj Program predviđa pružanje bespovratne finansijske podrške udruženjima preduzetnika u Republici Srbiji za realizaciju projekata koji će doprineti unapređenju rada udruženja preduzetnika i njihovih članova. Program realizuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa mrežom regionalnih agencija/centara.

Bespovratna sredstva odobravaće se za sledeće projekte i aktivnosti udruženja preduzetnika:
• opšte usavršavanje menadžmenta i zaposlenih u članicama udruženja, kroz obuke koje obezbeđuju kvalifikacije od zajedničkog interesa za članove udruženja – za ovu namenu može se odobriti do 80% iznosa troškova obuke;
• projekti poslovne saradnje sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama, velikim preduzećima i multinacionalnim kompanijama (izrada i realizacija projekata koji doprinose jačanju inovativnosti udruženja i njihovih članova, organizovanje praktične obuke učenika i studenata, uključivanje u lanac dobavljača..) – za ovu namenu može se odobriti od 50% do 100% iznosa troškova, u zavisnosti od njihovog karaktera;
• izrada projekata za podsticanje razvoja preduzetništva na lokalnom nivou i za posebne ciljne grupe preduzetnika (mladi, žene, izbegla i raseljena lica, invalidi) – za ovu namenu može se odobriti od 50% do 100% iznosa troškova, u zavisnosti od njihovog karaktera;
• učešće na sajmovima i izložbama – za ovu namenu može se odobriti do 50% iznosa troškova;
• administrativni troškovi koji se odnose na promotivne aktivnosti, organizaciju radionica, sajmova, izložbi, takmičenja i konferencija - za ovu namenu može se odobriti do 100% iznosa opravdanih troškova.

Udruženja se mogu prijaviti za jedan ili više projekata koji su u skladu sa strategijom i ciljevima rada udruženja, kao i sa ovim Programom. Odobravaće se samo projekti i aktivnosti u čijoj realizaciji učestvuju najmanje tri člana udruženja.

Programom se finansiraju aktivnosti koje su započete posle dana objavljivanja Javnog poziva za podršku udruženjima preduzetnika. Krajnji rok za završetak svih aktivnosti odobrenih projekata je 30. novembar 2011. godine.

Javni poziv za podršku udruženjima preduzetnika je otvoren od 1. jula do 29. avgusta 2011. godine.

Javni poziv, Program, obrazac prijave i drugi prateći obrasci, kao i potrebna dokumentacija, dostupni su na elektonskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na telefone: 011/2060-829 ili 011/2060-832.

Prijave se podnose lično najbližoj regionalnoj agenciji/centru:
• Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o., Leskovac; Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440, 233-441; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org