KONKURSI

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru "Mere podrške razvoju inovativnih klastera"

16. jul 2011, Leskovac
Republika Srbija
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
raspisuje

JAVNI POZIV
za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

MERE PODRŠKE RAZVOJU INOVATIVNIH KLASTERA

Meru podrške razvoju inovativnih klastera (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom regionalnih agencija/centara.

Javnim pozivom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere utvrđuju se ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Mere.

Opšti cilj Mere jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika, njihovim povezivanjem u klastere i jačanje saradnje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama kroz jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije.

Specifični ciljevi Mere su:
1) jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije kroz aktivan partnerski odnos između preduzeća i naučno-istraživačkih organizacija i njihovim uključivanjem u projekte sa komercijalnim ciljevima;
2) uspostavljanje strateškog partnerstva sa ciljem porasta specijalizacije, razvoja materijalnih i ljudskih resursa i infrastrukture značajnih za porast produktivnosti;
3) povećanje vrednosti i obima prometa preduzeća i preduzetnika na domaćem i međunarodnom tržištu;
4) uspostavljanje saradnje sa klasterima u regionu i priprema za izradu zajedničkih projekata.

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava:

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri, odnosno pravna lica koja upravljaju ovim klasterima i koja su odgovorna za upravljanje poslovnim prostorom, objektima i aktivnostima inovativnih klastera u pogledu njihovog korišćenja i pristupa, a koji:
1. su upisani u Registar udruženja Agencije za privredne registre;
2. imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava, preduzetnika i najmanje tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
3. imaju za članove minimum 60% malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju.

U slučaju da je korisnik državne pomoći veliki privredni subjekat, taj subjekat mora da dokaže podsticajne efekte u skladu sa sledećim kriterijumima: povećanje obima projekta, proširenje oblasti delovanja, brža realizacija projekta i povećanje ukupnog iznosa za istraživanje, razvoj i inovacije.

1.2. Namena bespovratnih sredstava

Merom se sredstva dodeljuju za projekte:
1) novoosnovanim inovativnim klasterima u početnoj fazi rada, koji su registrovani posle 01. juna 2009. godine;
2) postojećim inovativnim klasterima - u razvojnoj fazi rada.

2. Finansijski okvir

Inovativni klasteri koji su se sa svojim projektima prijavili da budu korisnici Mere mogu da ostvare pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova aktivnosti na projektima, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 200.000 dinara, a maksimalni 2.000.000 dinara. Za postojeće inovativne klastere - u razvojnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 1.000.000 dinara, a maksimalni 10.000.000 dinara.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere, predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj regionalnoj agenciji/centru:
• Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, d.o.o. Leskovac, Vlajkova 199, Leskovac 016 233-440, 233-441

Rok za podnošenje prijava je 16. Jul 2011.godine.