KONKURSI

JAVNI POZIV ZA UƈEÅ Ć†E U PROGRAMU PRUŽANjA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAƐIVAƈKE INDUSTRIJE U 2024. GODINI

26. april 2024,

JAVNI POZIV

ZA UƈEŠĆ†E U PROGRAMU PRUŽANjA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAƐIVAƈKE INDUSTRIJE U 2024. GODINI,

 

U OKVIRU

PROGRAMA „OSNAŽIVANjE I DALjE USPOSTAVLjANjE USLUGE MENTORINGA ZA MALA I SREDNjA PREDUZEƆA U ZEMLjAMA ZAPADNOG BALKANA"

 

 

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za uĆØešĆ¦e u „Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima preraĆ°ivaĆØke industrije u 2024. godini“, koji je sastavni deo programa RAS i Japanske agencije za meĆ°unarodnu saradnju JICA „ Osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja preduzeƦa u zemljama Zapadnog Balkana“ (u daljem tekstu Program) sa ciljem unapreĆ°enja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora preraĆ°ivaĆØke industrije grupisane u ĆØetiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Javni poziv se objavljuje u skladu sa Godišnjim programom rada Razvojne agencije Srbije za 2024. godinu.

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata.

Mentoring je sveobuhvatan proces podrške privrednim subjektima koji se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak. Predstavlja zajedniĆØki rad mentora i privrednog subjekta u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduƦe poslovanje. Kroz ovaj pristup, privredni subjekat prima ravnomernu, vremenski rasporeĆ°enu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata. Japanska iskustva u obavljanju mentoringa su pokazala da su efekti ovakvog vida konsaltinga daleko veƦi od povremenih i kratkoroĆØnih saveta.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za meĆ°unarodnu saradnju (JICA). Metodologija odreĆ°uje korake u procesu u okviru kojeg struĆØno lice - mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta (od 25 do 50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviĆ°enih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i mentor zajedno prouĆØavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa definiše korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviĆ°eno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiĆØe: Opšti vodiĆØ za mentoring, VodiĆØ za mentoring za poĆØetnike i VodiĆØ za mentoring zrelih preduzeƦa.

Mentoring ĆØini skup sledeƦih usluga:

 • Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu;
 • PomoƦ prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta;
 • Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapreĆ°enje poslovanja;
 • PomoƦ za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP;
 • PomoƦ pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • PomoƦ u pronalaženju poslovnih partnera;
 • PomoƦ pri pronalaženju potrebnih informacija;
 • PomoƦ u unapreĆ°enju procesa upravljanja proizvodnjom;
 • Podršku kroz uvoĆ°enje KAIZEN metoda i alata;
 • Podršku u unapreĆ°enju marketinga preduzeƦa;
 • Konsalting;
 • Savetovanje/kouĆØing;
 • Obuka;
 • UpuƦivanje na  odgovarajuƦe specijalizovane konsultante.

 

USLOVI ZA UƈEŠĆ†E

Pravo na uĆØešĆ¦e u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeƦe uslove:

 • da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre 18. marta  2021. godine;
 • da obavljaju delatnost u okviru oblasti jednog od sektora preraĆ°ivaĆØke industrije i to:  industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike

(Prilog 1 - Lista oblasti i klasifikacionih delatnosti koje su prihvatljive za kandidovanje po Programu)

 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da su u veƦinskom privatnom vlasništvu

 

TRAJANjE

Javni poziv je otvoren do 26. aprila 2024. godine.

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane mentoring usluge je 20. novembar 2024. godine.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Obrazac 1- Popunjena prijava;
 2. Uverenje nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Uverenja; 

RAS zadržava pravo da za potpune prijave zatraži dodatnu dokumentaciju od nadležne ARRA.

 

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoring iznosi 8.000.000,00 dinara.

 

NAƈIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave sa svim prateƦim obrascima i dokumentacijom se podnose liĆØno ili preporuĆØenom poštom akreditovinim regionalnim razvjnim agencijama (ARRA) sa naznakom: Prijava za uĆØešĆ¦e u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima preraĆ°ivaĆØke industrije u 2024. godini.

Mentori iz ARRA pružaju besplatnu podršku u pripremi dokumentacije za prijavu.

 

DOKUMENTACIJA

Tekst Javnog poziva

Uputstvo za realizaciju Programa prižanja standardizovane usluge mentoringa sektorima preraĆ°ivaĆØke industrije u 2024. godini

Obrazac 1 – Prijava

Obrazac 2 – Evaluacija prijava od strane ARRA

Obrazac 3 – Lista predloženih i odbijenih korisnika ARRA

Obrazac 4 – Akcioni plan

Obrazac 5 – Izveštaj Korisnika o rasporedu i trajanju neposredne mentorske podrške i stepen zadovoljstva pruženom uslugom