KONKURSI

JAVNI POZIV ZA UƈEÅ Ć†E U PROGRAMU PODRÅ KE PRIVREDNIM DRUÅ TVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAƈA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2023. GODINI

04. mart 2024,

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) kroz sprovoĆ°enje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljaĆØa multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: Program) ima za cilj podizanje kapaciteta privrednih društava u svrhu ukljuĆØivanja u meĆ°unarodne lance vrednosti multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: MNK).

Javni poziv je objavljen 05. decembra 2023. godine i trajaƦe 90 dana, odnosno do 04. marta 2024. godine.

 

USLOVI ZA UƈEŠĆ†E U PROGRAMU

Pravo na uĆØešĆ¦e u Programu i korišĆ¦enje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeƦe opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi:

 1. da je Podnosilac prijave u trenutku podnošenja prijave upisan u odgovarajuƦi registar privrednih društava, kao i da je registrovan u APR najkasnije do 1. januara 2020. godine;
 2. da je uĆØešĆ¦e kapitala u javnoj svojini Podnosioca prijave ispod propisanog praga znaĆØajnog uĆØešĆ¦a u smislu zakona kojim se ureĆ°uju privredna društva;
 3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da Podnosilac prijave nije u teškoƦama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoƦi;
 5. da Podnosilac prijave nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem;
 6. da Podnosilac prijave ne ispunjava uslove za sticanje statusa MNK ili nije povezan sa grupom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK, u smislu zakona kojim se ureĆ°uju privredna društva, osim ukoliko efekat uĆØešĆ¦a u Programu rezultira uvoĆ°enjem inovativnog proizvoda;
 7. da prethodno zakljuĆØen Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava sa Podnosiocem prijave nije raskinut zbog neizvršenja ugovornih obaveza.

Posebni uslovi:

TehniĆØki kapacitet:

 1. da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001.

Poslovni kapaciteti:

 1. da Podnosilac prijave ima uspostavljenu saradnju sa MNK ili DobavljaĆØem MNK ili da je Podnosilac prijave u postupku evaluacije za izbor kvalifikovanog dobavljaĆØa od strane MNK;
 2. da se Podnosilac prijave u okviru pretežne delatnosti bavi proizvodnjom direktnih ili indirektnih materijala, komponenata, sistema i podsistema za proizvode koji pripadaju Podržanim lancima vrednosti ili da poseduje proizvodne kapacitete pomoƦu kojih može obavljati proizvodnju direktnih ili indirektnih materijala, komponenata, sistema i podsistema za proizvode koji pripadaju Podržanim lancima vrednosti.

Kadrovski kapacitet:

 1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan objavljivanja Javnog poziva, prema evidenciji CROSO.

Finansijski kapaciteti:

 1. da je Podnosilac prijave u toku 2022. poslovne godine ostvario prihod od prodaje proizvoda u iznosu ne manjem od 35.000.000,00 dinara;
 2. da je udeo prihoda Podnosioca prijave od prodaje proizvoda u Poslovnom prihodu od prodaje (a koji se posmatra za svrhu ovog Programa kao zbir pozicija AOP 1002 - Prihod od prodaje robe i AOP 1005 Prihod od prodaje proizvoda i usluga) bude veƦi ili jednak 50% u 2022. godini;
 3. da vrednost osnovnih sredstava, dobijena kao razlika pozicija AOP 0009 (Nekretnine, postrojenja i oprema) i AOP 0012 (Investiciona nekretnina) pojedinaĆØnog, odnosno konsolidovanog bilansa stanja na dan 31.12.2022. poslovnoj godini Podnosioca prijave, nije manja od 35.000.000,00 dinara;
 4. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni steĆØajni postupak, nije otvoren steĆØajni postupak, nije pokrenut postupak reorganizacije ili nije pokrenut postupak likvidacije.

 

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva se mogu se dodeliti za realizaciju mera intervencija pod kojima se podrazumeva podrška za ulaganje u materijalnu imovinu, podrška za ulaganje u nematerijalnu imovinu i konsultantska podrška za unapreĆ°enje poslovnih performansi.

Korisnik može ostvariti pravo na jednu ili više mera intervencije u skladu sa potrebama poslovanja, dostavljenim Pismom preporuke MNK/Pismom preporuke DobavljaĆØa MNK, kao i ostvarenim bodovima nakon okonĆØanja postupka dijagnostike poslovnih performansi.

Ulaganje u materijalnu imovinu

Pod podrškom za ulaganje u materijalnu imovinu podrazumeva se sprovoĆ°enje sledeƦih aktivnosti:

 1. Kupovina i instalacija proizvodne i procesne opreme visokih performansi (ukljuĆØujuƦi, ali neograniĆØavajuƦi se na industrijske robote, proizvodne trake, CNC mašine, mašine za pakovanje i sliĆØno) u funkciji izrade delova i poluproizvoda koji Ʀe se isporuĆØivati MNK ili DobavljaĆØu MNK, do tri godine starosti raĆØunajuƦi do trenutka objavljivanja Javnog poziva.

Refundacija do 60% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 14.000.000,00 RSD.

 1. Kupovina opreme za ulaznu kontrolu sirovina, meĆ°ufaznu kontrolu kvaliteta proizvodnje u toku i kvaliteta gotovih proizvoda koji se isporuĆØuju MNK ili DobavljaĆØu MNK, do tri godine starosti raĆØunajuƦi do trenutka objavljivanja Javnog poziva.

Refundacija do 60% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 12.000.000,00 RSD.

 1. Kupovina neophodnog specifiĆØnog novog alata ili pribora u skladu sa zahtevom MNK  koji Ʀe biti u funkciji izrade delova i poluproizvoda za MNK ili DobavljaĆØa MNK.

Refundacija do 50% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 5.000.000,00 RSD.

 1. Kupovina i instalacija autonomnih robota sa sposobnošĆ¦u uĆØenja i kobota, do tri godine starosti raĆØunajuƦi do trenutka objavljivanja Javnog poziva.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 15.000.000,00 RSD.

 1. UnapreĆ°enje prostornog kapaciteta, pod kojim se podrazumeva adaptacija i izgradnja  proizvodnih hala u cilju ispunjenja industrijskih standarda specifiĆØnih za Podržane lanace vrednosti u smislu ovog Programa, ili  zahteva ĆØiji je cilj poveƦanje produktivnosti i energetske efikasnosti.

Refundacija do  40% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 10.000.000,00 RSD.

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

Pod podrškom za ulaganje u nematerijalnu imovinu podrazumeva se sprovoĆ°enje sledeƦih aktivnosti:

 1. Sertifikacija sistema kvaliteta prema zahtevima industrijskih standarda specifiĆØnih za Podržane lance vrednosti (kao što su IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN, VDA 6.3 i drugi pojedinaĆØni specifiĆØni standardi u grupi CEN standarda), kao i sertifikacija sistema menadžmenta sistema kvaliteta (ISO 14001, ISO 50001, ISO 18001, ISO 45001, ISO 27001 i sl.).

Refundacija do 50% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 2.500.000,00 RSD.

 1. UvoĆ°enje softverskih rešenja u cilju optimizacije postojeƦih proizvodnih procesa, odnosno kupovina softvera i implementacija.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 7.000.000,00 RSD.

 1. Troškovi izrade prototipa ili probne serije proizvoda koji se isporuĆØuje MNK, a pod ĆØime se podrazumevaju troškovi konstrukcije i dizajna proizvoda, testiranje i ispitivanje probnog modela, odnosno proizvoda.

Refundacija do 50% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 1.500.000 RSD.

 1. Pokrivanje troškova terenskog uvida u poslovne performanse Podnosioca prijave od strane predstavnika MNK (dijagnostika).

Refundacija do 80% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 1.500.000,00 RSD po jednoj sprovedenoj dijagnostici.

 1. Pokrivanje troškova godišnjeg ulistavanja na referentne interaktivne platforme namenjene povezivanju dobavljaĆØa iz ciljanih sektora.

Refundacija do 80% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 300.000,00 RSD.

 1. Naknada troškova plaƦanja premije osiguranja, kod društava za osiguranje koja su u registru Akcionarskih društava za osiguranje i reosiguranje pri NBS, u skladu sa zahtevima MNK sa kojom je uspostavljena prva saradnja.

Refundacija do 80% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 2.500.000,00 RSD.

Konsultantska podrška za unapreĆ°enje poslovnih performansi

Pod ovom merom intervencije podrazumeva se sprovoĆ°enje sledeƦih aktivnosti:

 1. Konsultantska podrška za optimizaciju proizvodnih i poslovnih procesa koji su potrebni za ispunjenje zahteva MNK, a u skladu sa oĆØekivanim standardima upravljanja proizvodnim procesima u Podržanim Lancima vrednosti, posebno optimizacija postojeƦih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi  od 3.000.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za uvoĆ°enje ili unapreĆ°enje korporativnog upravljanjaa koja ukljuĆØuje ali ne ograniĆØava se na: korporativno upravljanje, strateško i operativno planiranje, upoznavanje sa pricipima poslovanja u meĆ°unarodnim lancima vrednosti u cilju poveƦanja obima plasmana proizvoda i pronalaženje novih klijenata.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 2.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za unapreĆ°enje i optimizaciju procesa upravljanja kadrovima kroz definisanje organizacionog profila privrednih društava i korporativne kulture i korišĆ¦enje automatizovanih alata za karijerno voĆ°enje zaposlenih i selekciju prilikom zapošljavanja.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 1.000.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za ukljuĆØivanje tj. uvoĆ°enje pravila, procedura i izveštavanja u vezi sa ESG faktorima, što može podrazumevati: zaštitu životne sredine, prava radnika, zdravlje i bezbednost na radu, poštovanje ljudskih prava, korporativno upravljanje (strukture i procese kojima se privredna društva usmeravaju i kontrolišu) i s tim u vezi ulogu, sastav i raznolikost upravljaĆØkih tela, etiĆØko ponašanje (npr. borba protiv korupcije i podmiƦivanja), upravljanje rizicima, transparentnost i objavljivanje (npr. objavljivanje nefinansijskih informacija).

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 1.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za pripremu koja prethodi sprovoĆ°enju terenskog uvida u poslovne performanse od strane MNK ili uvoĆ°enja sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifiĆØni za lance vrednosti u smislu ovog Programa (ukljuĆØujuƦi ali ne ograniĆØavajuƦi se na sledeƦe standarde: IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN/VDA 6.3, kao i drugi pojedinaĆØni standarda specifiĆØne za Podržane lance vrednosti).

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 2.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za usklaĆ°ivanje sa zahtevima zelene industrije pod ĆØim se podrazumeva priprema tehniĆØke dokumentacije, studije, elaborata radi smanjenja zagaĆ°enja životne sredine, usklaĆ°ivanja sa zahtevima zelene industrije, energetske efikasnosti u cilju sprovoĆ°enja dekarbonizacije i smanjenja industrijskih emisija.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 1.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za planiranje uvoĆ°enja softverskih rešenja, odnosno mapiranje procesa koje prethodi uvoĆ°enju softverskih rešenja.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veƦi od 1.500.000,00 RSD.

 

RASPOLOŽIVA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet u iznosu od 190.000.000,00 RSD.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinaĆØno Korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do odreĆ°enog procenta iznosa opravdanih troškova u iznosu koji ne može biti veƦi od 23.000.000,00 RSD.

 

NAƈIN PRIJAVLJIVANJA

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisniĆØkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/dobavljaci/ i verifikacijom internet adrese.

Kreiranjem korisniĆØkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateƦe dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1 – Prijava za uĆØešĆ¦e u Programu. Podnosilac prijave nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrĆ°uje da je Prijava kompletna. Potvrdom da je Prijava kompletna smatra se da je ista i podneta na Javni poziv, nakon ĆØega se elektronski zaprimljuje, a svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu i zavodni broj Prijave. Podnosilac prijave može podneti samo jednu Prijavu.

Link za prijavu je dostupan do kraja Javnog poziva, nakon ĆØega više nije moguƦe podneti Prijavu.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

Svaki Podnosilac prijave je u obavezi da na Portal Agencije unese sledeƦu dokumentaciju:

 1. Obrazac 1 – Obrazac prijave na Program koji se elektronski podnosi na Portalu Agencije;
 2. Obrazac 2 – Izjave Podnosioca prijave koje se odnose na potvrĆ°ivanje podnošenja Obrasca 1 putem Portala Agencije, ispunjenost uslova i prihvatanje uslova za uĆØešĆ¦e u Programu, neosuĆ°ivanost Podnosioca prijave i njegovih zakonskih zastupnika za privredne prestupe i kriviĆØna dela protiv privrede, koje se daju pod punom materijalnom i kriviĆØnom odgovornošĆ¦u, kao i o povezanim privrednim društvima i postojanju obaveze sprovoĆ°enja finansijske konsolidacije ili izuzimanju od obaveze od sprovoĆ°enja finansijske konsolidacije, ukoliko je Podnosilac prijave matiĆØno društvo ili zavisno društvo u okviru grupe;
 3. Kopiju uverenja nadležnog organa poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve  dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od mesec dana od dana objavljivanja Javnog poziva;
 4. Kopiju važeƦeg sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001 izdatog od strane sertifikacionog tela   akreditovanog od strane ATS;
 5. Potpisano i uredno popunjeno Pismo preporuke MNK i/ili DobavljaĆØa MNK, na propisanom obrascu od strane Agencije. U sluĆØaju dostavljanja Pisma preporuke DobavljaĆØa MNK, Podnosilac prijave dostavlja i dokaz o aktivnom komercijalnom odnosu izmeĆ°u DobavljaĆØa MNK i MNK (Obrazac 7- Izjava od strane MNK na propisanom formatu ili važeƦi ugovor kojim se potvrĆ°uje priroda komercijalnog odnosa);
 6. Izjavu MNK da predmet projekta Podnosioca prijave koji je povezan sa MNK u smislu zakona o privrednim društvima predstavlja inovativni proizvod, ukoliko efekat uĆØešĆ¦a rezultira uvoĆ°enjem inovativnog proizvoda – u sluĆØaju da je Podnosilac prijave povezan sa privrednim društvom koje ispunjava uslove za sticanje statusa MNK

Napomena: Pismo preporuke MNK ili Pismo preporuke DobavljaĆØa MNK Podnosilac prijave može dostaviti naknadno, nakon datuma podnošenja Prijave, a najkasnije do trenutka okonĆØanja postupka dijagnostike poslovnih performansi.

 

Dodatna dokumentacija koja nije obavezan uslov za uĆØešĆ¦e u Programu

Podnosilac prijave uz Prijavu može podneti i sledeƦu dokumentaciju:

 1. dokaz o izdatim sertifikatima IATF16949, IRIS ili industrijski specifiĆØnog standarda iz grupe standarda CEN Podnosilac prijave ostvaruje pravo na 25 bodova;
 2. Ugovor o poverljivosti informacija potpisan od strane zakonskog zastupnika Podnosioca prijave.

 

 PRATEƆA DOKUMENTACIJA :

UPUTSTVO ZA SPROVOƐENjE PROGRAMA PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLjAƈA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2023. GODINI

1.   Obrazac 1 – Obrazac prijave na Program, koji se elektronski podnosi na Portalu Agencije;

2.  Obrazac 2 – Izjave Podnosioca prijave koje se odnose na potvrĆ°ivanje podnošenja Obrasca 1 putem Portala Agencije, ispunjenost uslova i prihvatanje uslova za uĆØešĆ¦e u Programu, neosuĆ°ivanost Podnosioca prijave i njegovih zakonskih zastupnika za privredne prestupe i kriviĆØna dela protiv privrede, koje se daju pod punom materijalnom i kriviĆØnom odgovornošĆ¦u, kao i o povezanim privrednim društvima i postojanju obaveze sprovoĆ°enja finansijske konsolidacije ili izuzimanju od obaveze od sprovoĆ°enja finansijske konsolidacije, ukoliko je Podnosilac prijave matiĆØno društvo ili zavisno društvo u okviru grupe;

3.   Obrazac 3 – Pismo preporuke MNK;

4.   Obrazac 4 – Pismo preporuke DobavljaĆØa MNK;

5.   Obrazac 5 – Plan unapreĆ°enja;

6.   Obrazac 6 – Zahtev za isplatu odobrenih bespovratnih sredstava;

7.   Obrazac 7 – Izjava od strane MNK kojom se potvrĆ°uje priroda komercijalnog odnosa sa DobavljaĆØem MNK;

8.   Prilog 1 – NaĆØin utvrĆ°ivanja ispunjenosti Posebnog uslova za uĆØešĆ¦e u Programu/Finansijski kapaciteti;

9.   Prilog 2 – Metodologija za utvrĆ°ivanje kriterijuma i pondera za ocenjivanje dopuštenih prijava;

10. Uputstvo za sprovoĆ°enje dijagnostike poslovnih performansi;

11. Uputstvo za verifikaciju odobrenih mera intervencije;

12. Ugovor o poverljivosti informacija.